Introduction to Funding your Project with Cult Cymru

Wednesday 4 March 2020

Do you have a specific project you want to develop? Want to learn more about different funding sources? Need help on how to write proposals or funding application forms? If so this is the course for you!
Oes gennych brosiect penodol rydych am ei ddatblygu? Ydych am wybod mwy am wahanol fynonellau ariannu? Angen cymorth ar sut mae ysgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am arian? Os felly dyma’r cwrs i chi.

By the end of this workshop you should be able to:

  • research a range of funders to help you assess which, if any, are the best fit for you
  • write a suitable introductory paragraph (or more) that frames your proposal
  • identify how funders and assessors operate and the key processes commonly used by Lottery, Arts Organisations, Trusts and Foundations
  • analyse the diversity of your income streams and identify the potential for additional funding from a range of sources and types(eg earned income, crowdfunding, sponsorship)
  • identify language, writing style and jargon that may be suitable for you

Erbyn ddiwedd y gweithdy hwn, dylech fod yn gallu:

  • ymchwilio ystod o gyllidwyr i’ch helpu i werthuso pa, os o gwbl, yw’r rhai gorau ar eich cyfer chi
  • ysgrifennu paragraff rhagarweiniol dda (neu fwy) sy’n fframio eich cynnig
  • nodi sut mae cyllidwyr ac aseswyr yn gweithredu a’r prosesau allweddol a ddefnyddir yn gyffredin gan y Loteri ac arianwyr cyhoeddus, yn ogystal ag ymddiriedolaethau a sefydliadau
  • asesu amrywiaeth eich ffrydiau incwm a’r potensial ar gyfer codi arian ychwanegol o ystod o ffynonellau a mathau (ee incwm a enillwyd, crowdfunding, nawdd)

Tutor – Laura Drane

Laura is an experienced bidwriter and fundraiser having brought in sums from a few hundred pounds to a few hundred thousand pounds for arts and cultural events and programmes over the last twenty years.

Her background and work still rests in creative producing of festivals, events and tours, and so this session is rooted in her learned experience of having to raise funds.

Tiwtor – Laura Drane

Mae Laura yn brofiadol o ysgrifennu cynigion ac am godi arian. Dros yr ugain mlynedd diwetha mae hi wedi llwyddo i sicrhau cyllidebau ar gyfer rhaglenni a digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol.

Mae ei chefndir a’i gwaith cyfredol mewn cynhyrchu gwyliau, digwyddiadau a theithiau, ac felly bydd y sesiwn hon wedi ei wreiddio yn ei phrofiad hi o godi arian.

Visit Venue Website for More Information

When and where?
Wed, 4 March 2020, 09:30 – 16:30
BECTU, 1 Cathedral Road, Canton, Caerdydd / Cardiff, CF11 9SD

For who?
This workshop is for anyone working in the creative industries whether you’re a producer, musician, artist, actor, writer etc. who is interested in developing their projects but does not have experience of doing this. You will learn about different sources of funding, ways of finding funding towards a project and learn elementary skills required for writing proposals. No prior knowledge required. It will be useful if you can come along with a project/idea in mind but this isn’t essential.

Anelir y cwrs at?
Mae’r gweithdy hwn ar gyfer unrhywun sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol boed yn gynhyrchydd, gerddor, actor, ysgrifennwr a.y.y.b. sydd â diddordeb mewn datblygu eu prosiectau ond heb profiad o gwneud hynny. Gall hyn fod drwy ddysgu am wahanol ffynonellau o ariannu, sut mae ennill nawdd tuag at brosiect penodol hyd at sgiliau elfennol wrth ysgrifennu cynigion. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol. Bydd yn ddefnyddiol os oes prosiect/syniad gyda chi mewn golwg ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

If money or something else is a barrier to you being able to attend CULT Cymru courses e.g. low income, new return to work, health, care responsibilities, cultural reasons etc please contact siwan@bectu.org.uk in order to discuss your needs confidentially

Os yw arian neu rhywbeth arall yn rhwystr i chi allu mynychu cyrsiau CULT Cymru e.e. incwm isel, newydd ddychwelyd i’r gwaith, iechyd, cyfrifoldebau gofal, rhesymau diwyllianol ayyb cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich anghenion yn gyfrinachol

^
EN
CY EN