March 30, 10:00am

Rural Community Cinema 2019

Knighton Community Centre, Knighton
BOOK HERE

What is a Rural Community Cinema 2019? 

We're delighted to host the 4th annual Rural Cinema gathering of Welsh rural community cinemas and film societies.

Film Hub Wales has teamed up with Flicks In The Sticks and Moviola to bring you a day of training and networking with a focus on new technologies, programming and new plans from Film Hub NI, who lead BFI FAN on non-theatrical. 

 

Beth ydy Sinema Cymunedau Gwledig 2019? 

Rydym yn falch iawn o gynnal y 4ydd digwyddiad Sinema Gwledig blynyddol o sinemau cymunedau gwledig a chymdeithasau ffilm yng Nghymru.

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi ymuno gyda Flicks In The Sticks a Moviola i gyflwyno diwrnod o hyfforddiant a rhwydweithio gan ganolbwyntio ar dechnolegau newydd, rhaglennu a chynlluniau newydd gan Ganolfan Ffilm Gogledd Iwerddon, sydd yn arwain FAN BFI ar ddigwyddiadau heb fod yn theatrig. 

 

When and where is the event?

Date: Saturday March 30, 2019
Time: 10:00 - 4pm
Where: Knighton Community Cinema, Bowling Green Ln, Knighton LD7 1DR

Knighton is accessible via train and car, with a car park at the venue. 

 

Pryd a lle mae’r digwyddiad?

Dyddiad: Sadwrn Mawrth 30, 2019
Amser: 10:00 - 4pm
Lle: Knighton Community Cinema
Bowling Green Ln, Knighton LD7 1DR


Mae modd cyrraedd Knighton gyda thrên a char, ac mae maes parcio yn y lleoliad. 

 

What happens at a Rural Community Cinema 2019? 

Enjoy a visit to the newly renovated Knighton Community Cinema! We have sessions from Moviola, Flicks in the Sticks and Film Hub NI, as well as opportunities to connect and share ideas with fellow community cinema exhibitors. 

  • Flicks in the Sticks' Roger Casstles will be leading a session on new technologies. What’s changed in community cinema and how you can keep up with tech?

 

  • Moviola's Neil Ramjee will lead an interactive programming session. Exploring what the most and least successful screenings have been for community audiences this year, examples where risk taking has paid off and how to plan ahead i.e. getting hold of those hard to find titles, dealing with certificates and who we book through. 

 

  • Film Hub Northern Ireland, who are leading on the UK wide BFI FAN on non-theatrical scheme, will talk through their future plans and get your input. 

This event is exclusively for members of Film Hub Wales and members of Film Hubs around the UK. Lunch will be provided along with tea and coffee. 

 

Beth sy’n digwydd yn Sinemau Cymunedau Gwledig 2019? 

Mwynhewch ymweliad â Sinema Gymunedol Knighton sydd newydd gael ei hadnewyddu! Mae’r digwyddiad yn cynnwys sesiynau gan Moviola, Flicks in the Sticks a Chanolfan Ffilm Gogledd Iwerddon, yn ogystal â chyfleoedd i gysylltu a rhannu syniadau gyda chyd arddangoswyr sinemau. 

  • Fe fydd Roger Casstles o Flicks in the Sticks yn arwain sesiwn ar dechnolegau newydd. Beth sydd wedi newid mewn sinemau cymunedol a sut y gallwch ddal i fyny gyda thechnoleg?

 

  • Fe fydd Neil Ramjee o Moviola yn arwain sesiwn raglennu ryngweithiol. Yn edrych pa ddangosiadau sydd wedi bod mwyaf a lleiaf llwyddiannus eleni ymysg cynulleidfaoedd cymunedol, enghreifftiau o lle mae cymryd risg wedi llwyddo a sut i gynllunio ymlaen h.y. cael gafael ar y teitlau anodd i’w cael hynny, delio gyda thystysgrifau a gyda phwy i archebu.   

 

  • Fe fydd Canolfan Ffilm Gogledd Iwerddon, sydd yn arwain ar gynllun digwyddiadau heb fod yn theatrig DU gyfan FAN BFI, yn siarad am eu cynlluniau i’r dyfodol a derbyn eich mewnbwn. 

Mae’r digwyddiad yma ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU yn unig. Darperir cinio ynghyd â the a choffi.  

 

How do I book my free place?

 

BOOK HERE


Sut ydw i'n archebu fy lle rhydd?

 

ARCHEBWCH YMA

 

Please book your place no later than Friday March 22, 2019

Archebwch eich lle dim hwyrach na dydd Gwener Mawrth 22, 2019

 

This event is eligible for bursary support. FHW can cover travel accommodation costs for members to attend. Fill in a form here. Please apply as soon as possible.

Mae’r digwyddiad yma yn gymwys ar gyfer cefnogaeth bwrseriaeth. Gall Canolfan Ffilm Cymru dalu costau teithio a llety i aelodau. Llanwch ffurflen ymaGwnewch gais cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

 

We look forward to seeing you! 

Edrychwn ymlaen at eich gweld!