Cwestiynau Cyffredin

Delwedd: ‘sinema pop-yp’ Castell Coch fel rhan o BFI Sci-Fi gyda Chapter, Cadw A Phrifysgol De Cymru (myfyrwyr Technoleg Dylunio Goleuo a Digwyddiadau Byw). © Jon Pountney
Delwedd: ‘sinema pop-yp’ Castell Coch fel rhan o BFI Sci-Fi gyda Chapter, Cadw A Phrifysgol De Cymru (myfyrwyr Technoleg Dylunio Goleuo a Digwyddiadau Byw). © Jon Pountney

Nodwch: mae cynnwys y dudalen hon wrthi’n cael ei ddiweddaru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â lisa@filmhubwales.org   


Cwestiynau Cyffredin Ynglŷn â Chanolfan Ffilm Cymru a’r BFI…

Canolfan Ffilm Cymru - cwestiynau rhagarweiniol

Canolfan Ffilm Cymru - y Gronfa

Canolfan Ffilm Cymru - Buddion

Canolfan Ffilm Cymru - Pobl

Canolfan Ffilm Cymru - Aelodaeth

Canolfan Ffilm Cymru - popeth arall

Canolfan Ffilm Cymru (Film Hub Wales) - Cwestiynau Rhagarweiniol

Beth yw Canolfan Ffilm Cymru?
Mae Canolfan Ffilm Cymru yn rhwydwaith o arddangoswyr ffilm, dan arweiniad Chapter, Caerdydd (Prif Sefydliad y Ganolfan Ffilm), a chanddynt amcanion cyffredin o ran sicrhau bod y sinema yn hygyrch i gynifer o bobl â phosib yng Nghymru. Nod y Ganolfan yw cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â sinema yn ei holl amrywiaeth a chodi proffil sector y sinema yng Nghymru. Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn un o naw canolfan DU gyfan a gyllidir gan y Sefydlad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN).  

Beth yw Chapter, Caerdydd?
Mae Chapter yn lleoliad diwylliannol a chymunedol bywiog sy'n cynnwys dwy sinema, theatrau, mannau arddangos, bar/caffi, dros 60 o gwmnïau preswyl ynghyd â'u mannau gwaith diwylliannol, a mannau y gall grwpiau cymunedol a diwylliannol eu llogi. Ers ei sefydlu ym 1971, mae Chapter wedi ennill enw da yn rhyngwladol am arloesi a chydweithio ac yn cynnig rhaglen amrywiol o'r ffilmiau, y perfformiadau a'r arddangosfeydd gorau o Gymru ac o bedwar ban byd. Mae Chapter yn annog pobl o bob oedran a chefndir i ymwneud â'r celfyddydau ac wedi datblygu'n ganolfan flaenllaw ar gyfer y celfyddydau cyfoes yng Nghymru ac yn un o'r canolfannau mwyaf o'i bath yn Ewrop.
 

Beth yw dalgylch Canolfan Ffilm Cymru?
Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi gweithgarwch yn holl ranbarthau Cymru: Blaenau Gwent, Pen-y-Bont, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Bro Morgannwg, Torfaen a Wrecsam.
 

A oes gan Ganolfan Ffilm Cymru bolisi iaith Gymraeg?
Bydd Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu rhaglenni sy'n dathlu treftadaeth ieithyddol a diwylliannol gyfoethog Cymru, gan gynnig llwyfan ar gyfer talentau Cymru. Nod Canolfan Ffilm Cymru yw gweithredu polisi sy'n adlewyrchu'r gwerthoedd a'r egwyddorion canlynol:

 • Cydnabod bod yr iaith Gymraeg yn destun balchder i bobl Cymru ac yn rhywbeth y mae iddo werth i bob un, waeth beth fydd galluoedd unigolion i siarad yr iaith;
 • Hyrwyddo a chyflwyno gwaith yn Gymraeg, yn Saesneg, yn ddwyieithog (ac mewn nifer o ieithoedd eraill);
 • Bod yn sefydliad sy'n cefnogi ac yn annog mynediad i raglenni a gwasanaethau ffilm sy'n darparu gwasanaeth cyson i gynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith yn eu dewis iaith;
 • Croesawu trafodion yn y Gymraeg a'r Saesneg a gweithio i ddarparu gwasanaeth o safon gyfatebol yn y ddwy iaith;
 • Bydd Polisi Iaith Gymraeg Canolfan Ffilm Cymru yn rhan o ymrwymiad blaengar i hyrwyddo Cymru ddwyieithog.


Canolfan Ffilm Cymru - y Gronfa

Faint o arian a dderbyniwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru?
Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi derbyn hyd at £200,000 y flwyddyn am gyfnod o 4 blynedd (2013-2017).
 

Sut mae'r £200k yn cael eu defnyddio?
Bydd cyllid Canolfan Ffilm Cymru yn cael ei rannu ymysg mentrau hyfforddiant, rhaglennu a datblygu sector ac fe fydd cyfran o'r cyllid yn cael ei wario ar gostau cyffredinol, gan gynnwys costau staffio a chyfleusterau. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithredu polisi o ddefnydd tryloyw o gyllid a bydd manylion yr holl ddyfarniadau ar gael i'r cyhoedd.
 

Sut gaiff adnoddau eu dosbarthu?
Bydd Canolfan Ffilm Cymru yn dyrannu arian i fentrau hyfforddiant, rhaglennu a datblygu sector. Bydd cyhoeddiadau yn y dyfodol ynglŷn â sut a phryd y caiff y cynlluniau hyn eu gweithredu ar gael yn y fan hon, ar ein gwefan, a thrwy restr bostio Canolfan Ffilm Cymru. Gallwch gysylltu â ni fan hyn er mwyn ymuno â'n rhestr bostio.


Sut alla i wneud cais am gymorth gan Ganolfan Ffilm Cymru?
Gallwch ddarllen ein trosolwg a’n canllaw cefnogaeth partneriaeth yma, ac fe fydd yn dweud popeth yr ydych angen ei wybod am sut i lenwi ffurflen gais. Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda .


Rwy’n wneuthurwr ffilmiau, sut y gall Canolfan Ffilm Cymru fy helpu?
Gall Canolfan Ffilm Cymru helpu i gefnogi rhyddhau cynnwys ffilmiau newydd a Chymreig trwy eu hyrwyddo i’n haelodau a’r rhwydwaith arddangoswyr ehangach.

Os hoffech gefnogaeth i’ch ffilm gan Ganolfan Ffilm Cymru, anfonwch yr wybodaeth ganlynol at lisa@filmhubwales.org

 • Cyswllt archebu neu fanylion dosbarthwr (os yn berthnasol)
 • Cynlluniau ar gyfer rhyddhau, yn cynnwys dyddiadau
 • Unrhyw archebion cyfredol, yn cynnwys gwyliau
 • Un neu ddau delwedd da a dolen i ragflas
 • Crynodeb (yn amlinellu unrhyw gysylltiad gyda Chymru os yn bosibl)
 • Isafswm gwariant cost (dangosol os nad wedi’i gadarnhau)
 • Pa ddeunyddiau marchnad y gellir eu cyflenwi (os o gwbl, os nad oes dosbarthwr)

Noder nad ydy Canolfan Ffilm Cymru yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu a dosbarthu ffilmiau.


Canolfan Ffilm Cymru - y Buddion

Beth yw amcanion Canolfan Ffilm Cymru?
Amcanion Canolfan Ffilm Cymru yw: 

 • Datblygu rhaglenni ffilmiau arloesol, anturus a sylweddol ddiwylliannol ledled Cymru,
 • Dathlu’r iaith Gymraeg, diwylliant a threftadaeth Cymru gan gynnig platfform i dalent Cymreig,
 • Cynyddu mynediad i ffilmiau arbenigol trwy ddigwyddiadau, dangosiadau a chyfleoedd addysgol,
 • Cefnogi rhwydwaith o bartneriaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol a rhannu arfer gorau gan arwain at sector ffilm mwy cynaliadwy,
 • Rhannu syniadau am raglenni, cyfnewid mynediad, trafodaeth a gwybodaeth trwy hyfforddiant a mentora,
 • Ymchwilio, deall a datblygu ein cynulleidfaoedd er mwyn adeiladu a chynnal diddordeb mewn ffilmiau annibynnol,
 • Datblygu dulliau arloesol i dechnoleg digidol i hyrwyddo cysylltedd,
 • Nodi a chefnogi lleoliadau gwledig mewn ardaloedd sydd wedi’u tan wasanaethu/mewn tlodi diwylliannol lle mae cynulleidfaoedd yn anodd i’w cyrraedd.

Mae ein hamcanion yn cefnogi nodau cyffredinol Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), y dylai pob aelod a phrosiect geisio eu cefnogi lle bynnag mae hynny’n bosibl:

 • Cyrhaeddiad – cynyddu ac ehangu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig annibynnol a sinema byd,
 • Ehangder – ehangu dewis ffilmiau yn sylweddol i gynulleidfaoedd ar draws y DU,
 • Dyfnder – gwella cyfleoedd i gynulleidfaoedd ymgysylltu gyda a dysgu am ffilmiau gan arwain at well dealltwriaeth ymysg y gynulleidfa,
 • Galluedd – gwell arbenigedd mewn meysydd allweddol trwy hyfforddiant a mentora, sy’n cefnogi amcanion y rhwydwaith,
 • Partneriaethau – Rhwydwaith gydweithredol sy’n cydweithio yn effeithiol i gyflenwi rhaglen gyffrous o ffilmiau mewn ystod o leoliadau a phlatfformau,
 • Dylanwad – codi buddsoddiadau ychwanegol ar gyfer gweithgaredd arddangos ffilmiau ar draws y rhwydwaith,
 • Amrywiaeth – darparu ar gyfer cynulleidfaoedd sydd wedi’u tan wasanaethu a gwneud    amrywiaeth o gynnwys yn hygyrch.

Sut gaiff yr amcanion hyn eu cyflawni?
Caiff yr amcanion hyn eu cyflawni drwy gyfrwng y canlynol:

 • meithrin partneriaethau newydd rhwng sefydliadau o fewn y Ganolfan a'r rhwydwaith Prydeinig;
 • ymchwil newydd parthed ffilm a'i chynulleidfaoedd yng Nghymru;
 • cyfleoedd newydd i gynulleidfaoedd a gweithwyr y diwydiant fel ei gilydd;
 • buddsoddiad mewn datblygiad proffesiynol drwy gyfrwng hyfforddiant a mentora;
 • prosiectau safle-benodol a ddarperir gyda chymorth cymunedau penodol;
 • archwiliad o weithgarwch ledled y Ganolfan a chyfleoedd hyfforddi a datblygu wedi'u teilwra at y blaenoriaethau a nodwyd;
 • gwefan benodol ar gyfer y sector arddangos ffilm yng Nghymru.
   

Canolfan Ffilm Cymru - pobl

Pwy yw'r prif gysylltiadau oddi mewn i Ganolfan Ffilm Cymru?

Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau ?
Rhaid cyflwyno ceisiadau am yr holl gronfeydd Datblygu Cynulleidfaoedd o leiaf 6 wythnos cyn cychwyn y prosiect. Caiff ceisiadau hyd at £5000 neu lai eu hasesu gan  y Weithrediaeth Rhwydwaith (Cyfarwyddwraig Canolfan Ffilm Cymru, Rheolwraig Strategol a’r Swyddog Datblygu). Caiff ceisiadau uwch na’r gwerth yma eu hasesu ar gyfer cymhwyster gan y Weithrediaeth Rhwydwaith cyn derbyn cymeradwyaeth terfynol gan Is-Bwyllgor Grŵp Cynghori’r Ganolfan. Fe fydd unrhyw benderfyniadau a wneir yn derfynol. Grŵp Llywio Canolfan Ffilm Cymru. Mae'r Grŵp Llywio yn cynrychioli buddiannau aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac yn sicrhau bod rhan-ddeiliaid yn ymwneud â datblygiadau'r Ganolfan.  Bydd y Grŵp Llywio yn goruchwylio, yn monitro ac yn cyflwyno argymhellion priodol i Is-bwyllgor Canolfan Ffilm Cymru neu i Fwrdd Chapter (yn ôl yr angen).  
 

Canolfan Ffilm Cymru - Aelodaeth

Pam mae angen i mi fod yn Aelod o'r Ganolfan?
Er mwyn cymryd rhan yn unrhyw un o gynlluniau a chronfeydd Canolfan Ffilm Cymru, bydd angen i chi fod yn Aelod o Ganolfan Ffilm Cymru.
 

Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn ymaelodi?
Darllenwch ein Trosolwg Aelodaeth os gwelwch yn dda. Cwblhewch Ffurflen Gais Aelodaeth welwch yn dda.
 

Beth yw cost aelodaeth?
Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw i chi ymrwymo i amcanion a bwriadau Canolfan Ffilm Cymru.


Pa fuddion sydd yna o fod yn Aelod?
Bydd aelodaeth yn galluogi i chi fanteisio ar gyllid, hyfforddiant a'r mentrau datblygu sector a gynigir gan Ganolfan Ffilm Cymru. Y nod yw annog rhaglenni a phrosiectau datblygu cynulleidfaoedd cydweithredol a byddwch yn gallu manteisio ar fentrau Prydeinig ac yn gallu manteisio hefyd ar brofiad aelodau sefydliadau'r Ganolfan.
 

Beth yw'r meini prawf ar gyfer bod yn Aelod o'r Ganolfan?
 Gall cyrff aelodau gynnwys:

 • Sinemau annibynnol
 • Lleoliadau celfyddydol cymysg
 • Cymdeithasau ffilm
 • Darparwyr sinema cymunedol
 • Gwyliau ffilm
 • Archifau ffilm
 • Sinemau masnachol
 • Addysgwyr ffilm
 • Darlledwyr
 • Cyrff ffilm/celfyddydau ehangach sydd â diddordeb 

Darllenwch ein Trosolwg Aelodaeth os gwelwch yn dda.
 

A oes yna uchafswm o ran y nifer o Aelodau posib o'r Ganolfan?
Nac oes. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn croesawu aelodau newydd trwy gydol y flwyddyn. 
 

A yw Aelod o'r Ganolfan yn unigolyn neu'n sefydliad?
Dylai Aelodau'r Ganolfan fod yn sefydliadau.  Gall mwy nag un unigolyn o sefydliad gynrychioli'r sefydliad hwnnw (er na all yr un cyfeiriad e-bost gael ei ddefnyddio ar gyfer mwy nag un unigolyn).
 

 A all aelodau ddod o sefydliadau heb elw, neu a all unigolion o sefydliadau masnachol ddod yn Aelodau o'r Ganolfan?
Mae aelodaeth yn agored i bob arddangosydd ffilm yng Nghymru – os ydy hynny’n berthnasol i’ch mudiad chi, darllenwch ein Trosolwg Aelodaeth am ragor o fanylion.
 

Alla i ymaelodi â'r Ganolfan mewn dwy ranbarth wahanol? 
Gallwch fod yn aelod o fwy nag un rhanbarth Canolfan. Dylid gwneud cais am gefnogaeth i’r rhanbarth Canolfan lle mae eich prif waith cynulleidfa’n digwydd. Cysylltwch gyda ni i drafod eich amgylchiadau neilltuol. 

 

Canolfan Ffilm Cymru - popeth arall

A fydd yna unrhyw swyddi newydd yng Nghanolfan Ffilm Cymru?
Does dim swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd yng Nghanolfan Ffilm Cymru. Hysbysir unrhyw gyfleoedd newydd yma ar ein gwefan.
 

Sut alla' i wneud cais i ymuno â Grŵp Llywio Canolfan Ffilm Cymru?
Mae’r Grŵp Cynghori yn ei le am y flwyddyn gyfredol ond caiff unrhyw gyfleoedd newydd eu hysbysebu yma ar ein gwefan neu caiff galwad ei rhoi ymysg yr aelodaeth. Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan FFilm Cymru ydy:

 • Sally Griffith, Cyfarwyddwraig Ffilm a Sinema yng Chapter/Cyfarwyddwraig Canolfan Ffilm Cymru,
 • Jim Barratt, Bigger Picture Research
 • Berwyn Rowlands, The Festivals Company, Gŵyl Ffilm Gwobrau Iris
 • Katie Featherstone, Prifysgol Caerdydd a Tinted Lens
 • Steve Blandford, Bwrdd Chapter
 • Julia Grime, Theatr Clwyd
 • Gareth Bailey, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth/Abertoir International Horror Festival
 • Tom Barrance, Addysg Cyfryngau Cymru
 • Dan Thomas, Ffilm Cymru Wales
 • Angie Dickinson, Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Bydd aelodau'r Grŵp Llywio yn dod o ystod eang o sefydliadau ac yn sicrhau cynrychiolaeth eang o sector arddangos ffilmiau Cymru. Bydd y sefydliadau a gynrychiolir yn cynnwys y mathau canlynol: lleoliadau celfyddydau cymysg, sinemâu un sgrin, gweithredwyr masnachol, sinemâu aml-leoliad, gwyliau ffilm, sinemâu aml-sgrin, sefydliadau y tu allan i Gaerdydd, clybiau a chymdeithasau, sefydliadau cymunedol ac arddangoswyr achlysurol/dros dro. Rydym yn awyddus i sicrhau bod ystod o swyddogaethau yn cael eu cynrychioli, gan gynnwys rhaglennu, cyhoeddusrwydd, gweithrediadau, addysg, trefnu digwyddiadau a datblygu cynulleidfaoedd.

Bydd aelodau'r Grŵp Llywio yn ymrwymo i gyflawni amcanion Canolfan Ffilm Cymru a Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm y BFI ac yn barod i gynrychioli'r sector y tu hwnt i'w sefydliadau priodol.

Cysylltwch â lisa@filmhubwales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.
 

Beth yw Sefydliad Ffilm Prydain (BFI)?
Sefydlwyd y BFI ym 1933. Rydym yn elusen a lywodraethir gan Siarter Frenhinol. Rydym yn cyfuno rolau diwylliannol, creadigol a diwydiannol, gan ddwyn ynghyd Archif Cenedlaethol y BFI a Llyfrgell Reuben y BFI, gwasanaethau dosbarthu ac arddangos ffilm a gwaith addysg yng Nghanolfan Southbank y BFI a BFI IMAX. Rydym hefyd yn trefnu cyhoeddiadau a gwyliau ffilm. Rydym yn dyfarnu arian Loteri ar gyfer cynyrchiadau ffilm, yn gwneud gwaith dosbarthu, addysg, gwaith datblygu cynulleidfaoedd ac yn darparu gwybodaeth am y farchnad a gwaith ymchwil. Mwy o wybodaeth.
 

Beth yw Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm y BFI?
Mae Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm y BFI (FAN) yn grŵp o sefydliadau ledled y DG a fydd yn gweithio gyda'i gilydd i ehangu'r dewis o ffilmiau sydd ar gael, ac i ddatblygi ac ehangu cynulleidfaoedd ffilm, ac i hybu gallu cynulleidfaoedd i ymgysylltu â ac i ddysgu am fyd ffilm. Mwy o wybodaeth.
 

Beth yw diffiniad y BFI o ffilm arbenigol?
Mae diffiniad y BFI o 'ffilm arbenigol' yn cyfeirio at y ffilmiau hynny nad ydyn nhw'n perthyn i'r brif ffrwd ac i genre hynod fasnachol. Mae'r BFI yn credu mewn amrywiaeth ym myd ffilm ac mewn amrywiaeth o ran cynulleidfaoedd ffilm. Rydym am i ffilmiau ddod o hyd i'w cynulleidfaoedd ac i gynulleidfaoedd ddatblygu gwerthfawrogiad o ystod eang o ffilmiau. Mae gwybodaeth ehangach o ffilm yn fodd o sicrhau gwybodaeth ehangach o wahanol ddiwylliannau a syniadau. Rydym yn credu bod datblygiad parhaol diwylliant ffilm yn ddibynnol ar fod yn gyfarwydd â gweithiau mawrion o orffennol y sinema ac ar arbrofi â syniadau a ffurfiau newydd.

 • Ffilmiau iaith dramor gydag is-deitlau
  Bron yn ddieithriad, caiff ffilmiau iaith dramor eu dosbarthu fel ffilmiau 'arbenigol' oherwydd bod y rhan fwyaf o gynulleidfaoedd yn anghyfarwydd ag is-deitlau neu yn ddrwgdybus ohonynt.
 • Rhaglenni dogfen
  Bron yn ddieithriad, caiff ffilmiau dogfen hirion (hyd ffilm nodwedd) a gaiff eu dosbarthu mewn sinemâu eu diffinio fel ffilmiau 'arbenigol' am fod gweithiau ffeithiol yn tueddu i fod yn llai deniadol i gynulleidfaoedd na ffuglen.
 • Ffilmiau Archif / Clasurol
  Ffilmiau o ddechreuadau'r sinema tan gyfnod rhyw 10-20 mlynedd yn ôl; caiff gweithiau hŷn eu dangos eto ar y sgrin fawr fel y gall cynulleidfaoedd cyfoes weld, yn eu fformatau gwreiddiol, ffilmiau pwysig neu ffilmiau a gafodd eu hanwybyddu pan ryddhawyd nhw yn y lle cyntaf.
 • Artistiaid Ffilm / Gweithiau arbrofol
  Ffilmiau hirion (hyd ffilm nodwedd) neu raglenni o ffilmiau byrion sy'n mynegi gweledigaeth artistig neu awydd i arbrofi â ffurfiau ffilmig at ddibenion esthetig.
 • Rhaglenni o Ffilmiau Byrion
  Mae ffilmiau byrion yn rhoi cyfle i wneuthurwyr ffilm newydd ddysgu eu crefft, i ddod o hyd i lais sinematig ac i weld sut y mae cynulleidfaoedd yn ymateb i'w gwaith.  Gall ffilmiau byrion clasurol roi cyfle i gynulleidfaoedd weld ffilmiau cyntaf gwneuthurwyr a ddaeth yn fyd-enwog wedi hynny ac maent yn gyfle i fyfyrwyr weld gweithiau gorau'r cyfrwng. Am y rhesymau hyn, fe ystyrir rhaglenni hirion (70+ munud) o ffilmiau byrion.
 • Meini Prawf Eraill
  Gall ffilmiau nad ydyn nhw'n ffitio'n dwt i'r diffiniadau uchod hefyd gael eu hystyried, ar sail genres anarferol neu anodd eu diffinio; neu ar sail pynciau cymhleth a heriol; neu strwythur naratif arloesol neu anghonfensiynol. Mae ffilmiau sy'n adrodd straeon neu sy'n ymdrin â phynciau sy'n ymwneud ag amrywiaeth gymdeithasol (er enghraifft, ffilmiau am gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifol ethnig, neu am anabledd neu faterion LGBT) hefyd yn cael eu dosbarthu fel ffilmiau 'arbenigol'.
 • Ffilmiau Prydeinig 
  Diffinnir ffilm 'Brydeinig' fel ffilm sy'n derbyn 'Tystysgrif Ffilm Brydeinig' yn unol â thelerau Atodlen 1 Deddf Ffilmiau 1985 a'i diwygiadau, h.y. ffilmiau sy'n pasio Prawf Diwylliannol y DG. O ran cymhwyster i dderbyn y cyllid hwn, ni chaiff ffilmiau a gaiff eu hardystio fel ffilmiau Prydeinig yn unol â thelerau unrhyw un o gytundebau cyd-gynhyrchu y DG neu yn unol â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Gyd-gynhyrchu Sinematograffig eu hystyried yn ffilmiau 'Prydeinig'.  
   

Beth yw cynllun Forever Film y BFI?
Forever Film yw cynllun y BFI ar gyfer y blynyddoedd 2012-2017. Mae'n nodi holl weithgarwch arfaethedig y BFI a bydd yn cael ei ariannu gyda Chymorth Grant gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a chyfran gynyddol (arfaethedig) o dderbyniadau'r Loteri Genedlaethol. Bydd nawdd hefyd yn ddibynnol ar dwf incwm a dderbynnir o weithgareddau codi arian a gweithgarwch entrepreneuraidd newydd. Mwy o wybodaeth. 
 

Ble mae rhanbarthau eraill y Ganolfan Ffilm?
Rhanbarthau eraill Y Ganolfan Ffilm yw: Canolfan Ffilm Dwyrain y Canolbarth, Canolfan Ffilm Llundain, Canolfan Ffilm Canol y Gogledd Orllewin, Canolfan Ffilm Gogledd Iwerddon, Canolfan Ffilm yr Alban, Canolfan Ffilm y De Ddwyrain a Chanolfan Ffilm y De Orllewin ynghyd â Chanolfan Ffilm Gorllewin Canolbarth Lloegr a Chanolfan Ffilm y Gogledd (i'w cadarnhau). Mwy o wybodaeth.
 

Ble alla i gael hyd i wybodaeth am Gronfa Gwyliau Ffilm y BFI?
Mae'r BFI wedi dyrannu arian Loteri gwerth £1,000,000 y flwyddyn i'r Gronfa Gwyliau Ffilm, ar gyfer y pedair blynedd rhwng 2013 a 2017. Yn rhan o'r Gronfa i Gynulleidfaoedd, mae'r Gronfa Gwyliau Ffilm yn cefnogi gwyliau sy'n cynnig dewis ehangach o ffilmiau i gynulleidfaoedd ledled y DG yn ogystal â datblygu a chynyddu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau arbenigol ac annibynnol Prydeinig. Mwy o wybodaeth.
 

Ble alla i gael hyd i wybodaeth am Gronfa Datblygu Rhaglenni y BFI?
Mae'r Gronfa Datblygu Rhaglennui yn rhan annatod o Rwydwaith Cynulleidfaoedd Prydeinig arloesol y BFI, i'w lansio yn ystod hydref 2013, a fydd yn sicrhau bod ystod amrywiol o bartneriaid ledled y wlad yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau profiadau ffilm amrywiol a diddorol i gymaint o bobl â phosib. Fel y nodir yn y cynllun pum mlynedd, Forever Film, nod y BFI yw cynyddu maint, amrywiaeth a dalgylch daearyddol cynulleidfaoedd ffilmiau Prydeinig arbenigol ac annibynnol ac fe fydd y cynllun Datblygu Rhaglennu a'r Rhwydwaith Cynulleidfaoedd Ffilm arloesol yn ganolog yn hyn o beth. Mwy o wybodaeth.
 

Ble alla i gael hyd i wybodaeth am Gynllun Addysg 5-19 y BFI?
Mae Cynllun Addysg Ffilm y BFI 2013-2017, a gyflwynir gan Film Nation UK, yn deillio o adborth eithriadol o gadarnhaol a dderbyniwyd parthed ein cynlluniau addysg 5-19 oed, fel y nodir yn y ddogfen ymgynghorol, New Horizons for UK Film.

Ar y cyd â phartneriaid yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, rydym yn bwriadu sicrhau newid sylweddol yn lefel y ddarpariaeth, a darparu ystod eang o weithgareddau i annog gwylio, creu a dealltwriaeth feirniadol o ffilm i bobl 5-19 oed ledled y DG a hynny drwy gyfrwng un cynllun syml a hygyrch. Mwy o wybodaeth.
 

Lle alla i ddarganfod gwybodaeth am Gynllun Sinema Cymdogaeth BFI?
Mae Sinema Cymdogaeth BFI yn helpu pobl i greu profiad sinema yn eu lleoliad cymunedol lleol. Dysgwch ragor am y gronfa deithio beilot ar gyfer lleoliadau cymunedol newydd  a’r gronfa offer. Mwy o wybodaeth.