DEALL EIN CYNULLEIDFAOEDD

Rhagair
Ymchwil Cynulleidfa a gomisiynwyd gan Canolfan Ffilm Cymru

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn falch o gyflwyno Deall ein Cynulleidfaoedd. Trwy ei gynnwys rydym yn bwriadu agor trafodaethau yn y dyfodol rhyngom ni, ein haelodau a’r diwydiant ehangach ynghylch yr angen am ddulliau effeithiol o ddablygu cynulleidfa. Felly, yn hytrach nag argymhellion terfynol, mae’r canfyddiadau hyn yn adolygiad ar y cyd o ble rydyn ni hyd yn hyn.

Dyma’r cychwyn yn unig. Mae’n galonogol gweld bod gennym fel sector ddealltwriaeth dda o’n diwydiant. Rydym eisioes wedi gwneud ymyriadau pwysig trwy’r Ganolfan, gan weithio gyda’r sector arddangos Cymreig medrus, o leoliadau cymunedol i wyliau a chanolfannau celf cymysg, lle mae nifer o’n hargymhellion yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd. Ac oherwydd hynny, rydym eisiau manteisio ar y cyfle i amlygu’n gryno y cynnydd y mae’n Canolfan wedi’i wneud, ochr yn ochr â’r argymhellion allweddol. Gobeithio y bydd yr adroddiad yma yn ddefnyddiol i chi ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol.  
 

 Canolfan Ffilm Cymru, 
26 Hydref 2015 

Cyflawniadau Allweddol:

 • Croesawyd dros 59,300 o aelodau cynulleidfaoedd i ddigwyddiadau a gefnogwyd gan y Ganolfan (rhwng 09/13 a 10/15),
 • Arweiniodd Cymru y tymor ffilmiau mawr BFI Sci-Fi ar draws y DU, gan gymryd rhan hefyd yn BFI Gothic ac Impact of Conflict, gyda BFI LOVE a Britain on Film yn cael eu lansio nawr,
 • Cynhyrchwyd tua £117,000 o incwm ychwanegol i’r rhwydwaith yn 14/15 trwy weithgaredd codi arian y Ganolfan o gronfeydd ffilm a chronfeydd heb fod yn rhai ffilm.
 • 75 o brosiectau datblygu cynulleidfa gweithredol/wedi’u cwblhau gan aelodau ar draws y wlad,
 • 321 o fuddliolwyr ar gyfer bwrseriaethau hyfforddi’r Ganolfan a ‘chymorthfeydd y Ganolfan’, gyda chysylltiadau gyda hyfforddiant ICO cenedlaethol ,
 • Llogi 22 offer Cinema for All  gan alluogi lleoliadau cymunedol i logi pop-yp gan y Ganolfan ac uwchsgilio gyda rhagor o archebion ar y gorwel,
 • Ein gwefan, sydd yn amlygu ein holl aelodau, ymchwil a phrosiectau byw www.filmhubwales.org.

Yn unol â’r argymhellion, rydym wedi amlygu rhywfaint o’n gwaith hyd yn hyn:

Ymchwil a Gwerthuso

 • Rydym yn rhannu ac yn gweithredu canlyniadau chwech o raglenni ymchwil allweddol pellach: Anabledd a Mynediad, Rhwydweithiau Gwyliau Ieuenctid, Sinema Gwledig, Archwiliad Marchnad, Datgloi Treftadaeth ac yn olaf, mae ein hymchwil Addysg Ffilm yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda Ffilm Cymru Wales.
 • Ar hyn o bryd mae FAN yn cynnal gwerthusiad rhwydwaith cyfan dan arweiniad Morris Hargreaves Macintyre,
 • Mae data holiaduron cynulleidfa Canolfan Ffilm Cymru yn cael ei gasglu  a’i adolygu ar y cyd ar draws prosiectau’r ganolfan.

Eiriolaeth

 • Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynrychioli aelodau Cymreig ar lefel cenedlaethol ac yn ceisio dylanwadu ar fuddsoddiadau, proffil a chynnig cefnogaeth gyffredinol lle bynnag mae hynny’n bosibl.

Amrywiaeth a Mynediad

 • Ochr yn ochr gyda’n hymchwil, rydym yn cefnogi 24 o ddangosiadau Cyswllt Teulu. Un ym mhob ALl eleni i deuluoedd gyda phlant ag anableddau.
 • Rhwydwaith Queer Film – sefydlodd Canolfan Ffilm Cymru grŵp o arbenigwyr DU gyfan mewn rhaglennu LGBTQIA yn Iris 2014, wedi’i ddylunio i rannu arfer gorau a chynyddu mynediad i gynnwys i gynulleidfaoedd,
 • Lansio rhaglen beilot ymwybyddiaeth dementia yn Pontio, Bangor a Clwyd Theatr Cymru, gyda dysgu o Chapter a Tinted Lens, yn cynnwys dangosiadau i ofalwyr a phobl gyda dementia. Darparwyd mewn partneriaeth gydag Alzheimer’s UK ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Clwb Ffilm Menywod DLlEWOW  - dangosiadau i fenywod yn unig gyda thrafodaeth yn dilyn y ffilm, crèche a lluniaeth, croesawu ceiswyr lloches a ffoaduriaid i Chapter, Canolfan Oasis, Splott a digwyddiad  Bollywood yng Nghanolfan Gymunedol Samaj Grangetown  gyda’r cynllun llysgenhadon cymunedol.

Sinema cymunedol a gwirfoddol

 • Sinema’r Cymoedd – cyflwyno ffilmiau i gymunedau wedi’u tan wasanaethu ym Maesteg, Glyn Ebwy a RCT, yn archwilio rôl arddangosfeydd wedi’u harwain gan wirfoddolwyr,
 • Flintshire Do It: cyfres pop-yp Theatr Clwyd a Cymryd Rhan Gogledd Cymru yn cynnwys picnic ffilm Paddington i gynulleidfaoedd cymunedau ynysig, yn cynnwys pobl ifanc ag anableddau dysgu.

Sinema Byw

 • Dangosiadau graddfa fawr yn safleoedd treftadaeth Talacharn, Parc Margam, Pwll Mawr, Castell Caerffili a Chastell Coch a Sinema Torch Sunset lle nad oes gan gynulleidfaoedd fawr o fynediad fel arall i ddigwyddiadau ffilm trawiadol. Mae digwyddiadau yn gysylltiedig yn agos gydag arweinwyr lleoliadau amlwg.
 • Theatr Harlech - Croesi'r Bont. Dangosiadau, gweithdai a ffrydio byw ar draws Gogledd Orllewin Cymru trwy’r flwyddyn, yn delio gydag unigedd daearyddol a chysylltiadau trafnidiaeth gwael.

Cynulleidfaoedd ifanc

 • Rhwydwaith rhaglenwyr ifanc FAN gyfan ar waith gyda’r bwriad o gefnogi’r genhedlaeth nesaf o guradwyr. Yn gweithio mewn partneriaeth gyda safleoedd allweddol ar draws Cymru a gyda Into Film.
 • Rhaglen beilot cyfnewid sgiliau i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru mewn lleoliadau Cymreig,
 • Fforwm Ffilmiau Cwlt Aberystwyth,  yn gweithio gyda Phrifysgol Abertswyth gyda chynlluniau i’w gyflwyno’n ehangach.

Ffilmiau rhediad cyntaf

 • Mae FAN yn gweithio ar y cyd i adeiladu strategaeth o amgylch hyrwyddo teitlau allweddol ac heb fod yn brif ffrwd Prydeinig yn y calendar ffilm a ystyrir o ddiddordeb i aelodau. Hefyd mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnal adran Gwnaethpwyd yng Nghymru o’r wefan sydd yn dangos teitlau Cymreig,
 • Cefnogi ffilmiau Cymreig. 4939 o dderbyniadau ac yn cyfrif, 122 o ddangosiadau wedi’u gwneud yng Nghymru, wedi’u cynhyrchu yng Nghymru a chynnwys archif mewn 22 o leoliadau yng Nghymru gyda dyddiau rhagddangosiadau wedi’u cynnal gan y Ganolfan i roi hwb i’r derbyniadau. Mae teitlau fel  Dark Horse wedi cynnig modelau diddorol i Ganolfan Ffilm Cymru eu harchwilio gyda dosbarthwyr ar ran y rhwydwaith.

Treftadaeth

 • Ochr yn ochr â’n hymchwil. Rydym wedi comisiynu rhaglen benodol i Gymru o 5 x pecyn thema gyda pecynnau cymorth/adnoddau i’r Fagloriaeth Gymreig a chynghorion i arddangoswyr,
 • Archif Big Picture  – prosiect traws Ganolfan mewn partneriaeth gyda Chanolfan Ffilm Canol Gogledd Orllewin Lloegr, gyda  Flicks in the Sticks yn datgelu atgofion o Ganolbarth Cymru, yn mynd ag archif allan i’r cymunedau,
 • Cefnogaeth i ddigideiddio a hyrwyddo ffilmiau Cymraeg fel rhan o Ddatgloi Treftadaeth Ffilm mewn partneriaeth gydag Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru ac S4C.

Prosiectau Cymru a DU gyfan

 • BFI Gothic Blockbuster (2013), 101 o ddangosiadau ledled Cymru, 6 aelod y Ganolfan,
 • BFI Sci-Fi Blockbuster (2014), 300 o ddangosiadau ledled Cymru, 15 aelod y Ganolfan a 45 o bartneriaid ehangach,
 • BFI LOVE Blockbuster (2015), dros 85 o ddangosiadau, 9 aelod y Ganolfan ac amrywiol bartneriaid cymunedol,
 • Britain on Film, 6 aelod a dangosiadau ar gyfer ‘Trefol’ (2015), gyda ‘Gwledig’ yn 2016,
 • Impact of Conflict (2015), 224 o ddangosiadau,  aelod y Ganolfan.

Delwedd: Queer Film Network, BFI LOVE - Castell Coch (Chapter/Cadw), Valleys Cinema - Maesteg Town Hall

 

 

LAWR LWYTHWCH: UOA Foreword

LAWR LWYTHWCH: UOA Full Report

LAWR LWYTHWCH: UOA Full Report (printer friendly)

LAWR LWYTHWCH: UOA Appendix

 

 

Gellir lawr lwytho’r adroddiad terfynol yma.

*Please note that this report is currently being translated to Welsh and will be available here soon.