Gyrfaoedd Mewn Arddangosfa

Rheolaeth Prosiect

Mae cyrff fel y Sefydliad Ffilm Prydeinig, asiantaethau sgrin rhanbarthol, neu hyd yn oed cwmnïau sinema angen nifer o rolau amrywiol, yn cynnwys:

Swyddogion Gweithredol Datblygu

Yn y rôl rheolaeth yma, gall unigolion fod yn chwilio am dalent, yn gweithio gydag egin wneuthurwyr ffilm neu rhai sefydliedig i archwilio partneriaethau a buddsoddiad ariannol ar y cam cynharaf o brosiect ffilm, pan fo’r sgript wrthi’n cael ei ddatblygu. Mae unigolion yn helpu gwneuthurwyr ffilm i lunio prosiectau symbylol sydd ar eu ffordd i ddarganfod cyllid cynhyrchu.

Swyddogion Gweithredol Cynhyrchu

Mae Swyddogion Gweithredol Cynhyrchu yn gyfriol am lechen cynhyrchu’r cwmni. Fe fyddan nhw’n gyfrifol am ddarllen sgriptiau a gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm i ddatblygu’r cysyniad. Fe fyddan nhw’n parhau i weithio’n agos gyda nhw yn ystod y gwaith ffilmio i oruchwylio manylion fel y gyllideb, amserlen neu gydlynu gyda chyllidwyr a darlledwyr eraill.

Swyddogion Gweithredol Cynulleidfa

Yn y mathau yma o reolaeth prosiect, mae unigolion yn gweithio’n uniongyrchol gyda sinemau, gwyliau ffilm, sinemau cymunedol neu ddarparwyr pop-yp neu addysg ffilm. Maen nhw’n helpu sinemau, gan feddwl am ffyrdd o sicrhau bod ganddyn nhw’r offer i ddangos ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol. Gall hyn olygu datblygu cynlluniau hyfforddi, ymchwil cynulleidfa i fapio tueddiadau mewn data ffilm, neu creu prosiectau ar y llawr h.y. sefydlu clybiau ffilm, neu ddylunio tymhorau ffilm ar thema sydd yn teithio’r wlad.

Swyddogion Gweithredu Addysg

Mae yna sawl cwmni sydd yn arbenigo mewn gweithio gyda chynulleidfaoedd ffilm ifanc. Maen nhw’n gallu gweithio gydag ysgolion i sefydlu clybiau ffilm neu weithdai, datblygu hyfforddiant i athrawon neu weithio’n agos gyda’r Llywodraeth i ddatblgyu’r agenda addysg.

Ymchwil/Codi Arian

Gall y rolau yma fod yn llawrydd, gydag unigolion yn cynnig sgiliau ar gyfer darn penodol o waith. Gall corff fod eisiau darganfod pa mor dda mae ffilmiau a wnaethpwyd mewn rhanbarth neilltuol yn perfformio neu efallai eu bod eisiau comisiynu rhywun allanol i wneud cais am gyllid loteri ar eu rhan. Maen nhw’n llunio briff y mae’r ymgynghorydd yn ymateb iddo

Gall rolau eraill gynnwys safleoedd cyfarwyddo, cyllid, partneriaethau, marchnata a chyfathrebu, rheoli digwyddiadau neu rolau gweinyddol.

Cwmnïau enghreifftiol:

British Film Institute
Film Hub Wales and the wider Film Audience Network Hubs
Ffilm Cymru Wales
Independent Cinema Office
Cinema For All
Into Film

Gweithio yn y maes Arddangos Fflmiau Annibynnol

Mae sinemau annibynnol yn cynnal sinema diwylliannol y DU, gan sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu gweld ffilmiau amrywiol lle bynnag maen nhw’n byw. Mae rolau mewn arddangos yn amrywiol, yn heriol ac yn gyffrous:

Rhaglennydd

Y rhaglennydd sydd yn gyfrifol am ddewis ffilmau i’w dangos yn y sinema neu mewn gwyliau ffilm. Mae gwybod pwy ydy eu cynulleidfa, beth fyddan nhw’n ei hoffi a sut i ddatbygu cynulleidfaoedd newydd yn allweddol. Mae angen i raglenwyr gael gwybodaeth fanwl am hanes ffilm a ffilmiau newydd. Fe fyddan nhw’n mynychu rhagddangosiadau o ffilmiau fisoedd cyn eu rhyddhau a theihtio i wyliau ffilm rhyngwladol allweddol. Cyfrifoldeb y rhaglenydd yn aml ydy ysgrifennu copi ffilm ar gyfer marchnata i gydlynu gyda’r Rheolwr/wraig Sinema/Gweithrediadau ar amserlennu. Mae datblygu cysylltiadau gyda dosbarthwyr a’r gallu i drafod yn sgiliau hanfodol. Does gan pob lleoliad ddim Rhaglennydd a gellir cyfuno rolau, yn enwediig mewn lleoliadau llai. Mae cyrsiau Arddangos Sinema Diwylliannol ICO yn ddefnyddiol.

Rheolwr/wraig Sinema/Gweithrediadau/Cyffredinol

Mae cyfrifoldebau’r swydd yma yn amrywio ond yn gyffredinol Rheolwr/wraig y sinema fydd yn cymryd y cyfrifoldeb cyffredinol dros pob maes blaen tŷ fel y Swyddfa Docynnau, Caffi a Bar. Fe fydd rhaid iddyn nhw weithio i gyllidebau a darparu cynlluniau busnes a chyflwyno adroddiadau ariannol. Mae angen iddyn nhw hefyd sicrhau bod y sinema yn cydymffurfuo gyda’r holl reoliadau trwyddedu ac iechyd a diogelwch. Fel rheol y rheolwr/wraig sinema fydd yn gyfrifol am reoli a recriwtio staff blaen tŷ a’r tafluniwyr, rheoli stoc a thrafod arian parod. Os ydy’r lleoliad yn fach iawn, gall y rheolwr/wraig sinema fod yn rhaglennydd hefyd. Mewn lleoliadau mwy efallai y bydd tîm o gynorthwywyr neu reolwyr dyletswydd yn cefnogi’r rheolwr/wraig sinema.

Tafluniwr/wraig

Mae’r rhan fwyaf o sinemau annibynnol modern wedi newid i system taflunio digidol (er bod gan rai daflunydd 35mm o hyd) gan olygu bod rôl taflunwyr bellach yn bennaf ddigidol a gall gynnwys lawrlwytho neu uwchlwytho ffilm ar weinyddion y taflunydd; gosod riliau hysbysebion a rhaghysbysebion i flaen y ffilm; gosod KDMs – cod amser a anfonir gan y dosbarthydd i ddatgloi’r ffilm ar gyfer dangosiadau penodol – i sicrhau bod modd chwarae’r holl ffeiliau  ffilm ar y dyddiad; a rhedeg y ffilmiau. Mewn blychau taflunio mawr yn aml ceir Prf Daflunwr/wraig fydd â chyfrifodeb rheoli dros y tîm taflunio ac sydd yn cydlynu gyda’r rheolwr/wraig sinema ac neu’r rhaglennydd ar ddarpariaeth a fformatau ffilmiau. Mae taflunwyr hefyd yn gyfrifol am lefelau sain. Ar gyfer digwyddiadau arbennig efallai bod angen iddyn nhw gydlynu’r defnydd o feicroffonau a goleuo. Mae hyfforddiant taflunwyr yn bennaf yn digwydd wrth y gwaith.

Cyllid

Mae’r Pennaeth Cyllid neu’r Rheolwr/wraig Cyllid yn gyfrifol am yr holl gynllunio,  darogan ac adrodd ariannol; gosod targedau cynulleidfa a gwerthiant; ysgrifennu cynlluniau busnes, sicrhau amrywiaeth o ffrydiau cyllido a chynorthwyo’r rhaglennydd pan fo angen i helpu pobl i drafod telerau gyda dosbarthwyr. Gall y Prif Swyddog Gweithredol neu Reolwr/wraig cyffredinol y sinema wneud y gwaith yma, yn dibynnu ar faint a strwythur y sinema ac mae’n debygol y bydd yn derbyn cefnogaeth tîm gweinyddol i drafod codi anfonebau, casglu ffigurau, talu anfonebau gan ddosbarthwyr a chyflenwyr eraill, bancio, talu cyflogau ac adrodd ar ffrydiau incwm o amrywiol feysydd gwahanol yn y sinema.

Marchnata

Mae’r adran farchnata, sydd yn aml yn gyfrifol am reoli cyllideb dynn ar gyfer gwefan a gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol y sinema ac unrhyw  wariant hysbysebu, hefyd yn rheoli cronfa ddata cwsmeriaid y sinema a gaiff ei ddal fel rheol gan system archebu cyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Yn dibynnu ar y system archebu, efallai ei bod yn bosibl targedu grwpiau penodol o gynulleidfa yn ôl ‘cynnyrch’ neu ffilm. Mae’r sgiliau angenrheidiol yn cynnwys ysgrifennu copi, prawf ddarllen, gwybodaeth am feddalwedd dylunio (fel Adobe Creative Suite) a gwybodaeth am e-farchnata a chyfryngau cymdeithasol. Mae posteri, rhaghysbysiadau ffilm a deunyddiau arddangos eraill yn tueddu i gael eu harchebu’n ganolog, er y gall dosbarthwyr llai ddosbarthu deunyddiau yn uniongyrchol. Mae llwybrau i rolau marchnata yn cynnwys graddau mewn marchnata a phrofiad o newyddiaduriaeth ond, yn aml mae adrannau marchnata a chyhoeddusrwydd yn cynnig hyfforddiant wrth y gwaith.

Y Wasg a Chyhoeddusrwydd

Mae’r rôl yma, sydd yn aml yn gysyllltiedig gyda marchnata, yn sicrhau bod holl gynnwys y sinema yn cael cyhoeddusrwydd yn lleol, neu lle mae’n berthnasol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Erbyn hyn y ddau brif gyfrwng ydy e-farchnata a chyfryngau cymdeithasol, er bod print yn dal i gael ei ddefnyddio. Mae cael gwybodaeth ddigonol am blatfformau cyfryngau cymdeithasol allweddol fel Twitter, Facebook ac Instagram felly yn hanfodol, fel ag y mae dealltwriaeth o sut i ddefnyddio hysbysebion yn economaidd ac yn effeithiol. Fe fydd y gallu i ysgrifennu yn dda yn ddefnyddiol i gyfansoddi datganiadau i’r wasg fel ag y bydd llygad am stori dda ac mae doethineb yn hanfodol wrth ddelio gydag unrhyw gyhoeddusrwydd negyddol. Mae llwybrau i rolau’r wasg a chyhoeddusrwydd yn debyg iawn i’r rhai ar gyfer marchnata.

Addysg

Fel rheol dim ond mewn lleoliadau mwy y mae swydd Addysg benodol ar gael. Gall fod yn ffordd ardderchog i sinema sefydlu perthynas gyda’r gymuned leol. Er enghraifft. cyrsiau gyda’r nos neu raglenni rhaglen mewn dangosiadau. Mae addysg oedolion yr un mor bwysig â gweithgareddau i blant neu i deuluoedd. Mae gan rhai addysgwyr brofiad blaenorol mewn addysgu a chariad at ffilm sydd wedi eu harwain at y sinema. Mae gwybodaeth am y cwricwlwm ysgol, sgiliau siarad cyhoeddus a gwybodaeth dda am hanes ffilm yn bwysig.

Swyddfa Docynnau a Blaen Tŷ – gwerthiant consensiwn/bar/caffi/tywysyddion

Mae rolau fel hyn yn fan cychwyn delfrydol i unrhyw un sydd yn gobeitho gweithio yn y maes Arddangos Sinema oherwydd rydych mewn cysylltiad uniongyrchol amhrisiadwy gyda’ch cynulleidfa. Mae angen i chi fod yn ddymunol, yn amyneddgar, yn gyfeillgar ac yn ddelfrydol, dylech fod â diddoredeb mewn ffilmiau.

Cyrff enghreifftiol:

Chapter Arts Centre
Memo Arts Centre, Barry
Aberystwyth Arts Centre
Pontio, Bangor
Theatr Clwyd 
Galeri Caernarfon
Torch Theatre, Pembrokeshire

Gweithio yn y maes Arddangos Ffilmiau Masnachol

Mae yna nifer o rolau diddorol a heriol ar gael yn y sector sinema masnachol DU sydd wedi’u lleoli mewn pencadlys canolog neu ar safle:

Pencadlys: Archebydd Fffilm

Yn debyg i rôl Rhaglennydd Ffilm mewn sinemau annibynnol mae’r Archebydd Ffilm yn gyfrifol am archebu ffilmiau mewn sawl safle a thrafod telerau gyda dosbarthwyr ffilmiau. Fe fydd rhai archebwyr yn ymgynghori gyda thimau rheoli ar safle ynghylch delwedd ffiln ac amserlennu, yn ogystal â threfn rhedeg rhaghysbyebion a deunyddiau marchnata. Archebwyr sydd yn nodi faint o ddangosiadau o bob ffilm y bydd angen i’r sinema eu dangos bob dydd. Yn aml mae ganddyn nhw gytundeb gyda dosbarthwr pob ffilm am nifer neilltuol o ddangosiadau yn seiliedig ar wneud y mwyaf o elw. Ar fore Llun fe fyddan nhw yn dadansoddi data archebion ar gyfer pob ffilm a ddangoswyd dros y Sul hwnnw a gwneud penderfyniad wrth drafod gyda dosbarthwyr pob ffilm os ydyn nhw am ‘ddal’ eu ffilm am wythnos arall neu ei diddymu, yn dibynnu ar ba mor dda mae wedi perfformio.

Pencadlys: Marchnata

Mae’r holl farchnata – yn cynnwys datblygiad ar-lein a gwefan – yn cael ei wneud yn ganolog ac fel rheol caiff ei wneud ar gyfer y cylchdaith gyfan. Fe fydd y rhan fwyaf o adrannau marchnata yn cynhyrchu print wythnosol i’w sinemau yn hysbysebu ffilmiau ac amseroedd. Weithiau fe fydd arddangoswyr masnachol yn dod i gytundeb marchnata gyda chyflenwyr penodol ar gyfer rhai teitlau – er enghraifft, fflmiau haf i blant allai fod yn cael eu noddi gan gynhyrchydd bwyd ac fe fydd unrhyw ddeunydd marchnata sinema yn hyrwyddo’r noddwr. Gwneir hyn yn aml ar y cyd gyda dosbarthwyr y ffilm. 

Tîm sinema ar safle 

Yn debyg i’r model annibynnol, fel rheol mae’r tîm yn cynnwys Rheolwr/wraig Rhanbarthol (sydd yn teithio o amgylch eu rhanbarth ddynodedig i gefnogi timau sinema) a Rheolwr/wraig Sinema/Gweithrediadau sydd yn gyfrifol am redeg y sinema o ddydd i ddydd; cyrraedd targedau, gyrru gwerthiant, hyfforddiant staff a gofal/diogelwch cwsmer. Nhw fydd yn gyfriol am y tîm Blaen Tŷ yn cynnwys staff swyddfa docynnau/gwerthiant consesiynau/bar/caffi/ tywysyddion a’r tîm taflunio. Mae’r tîm taflunio mewn sinema fasnachol yn tueddu i daflunio eu holl ffilmiau o DCP (Pecyn Sinema Digidol). Ond mewn rhai canghennau arbenigol o gadwyni sinema masnachol mae galw arnyn nhw weithiau i ddangos ffilm 35mm, 70mm neu IMAX.

Cynnyrch a Chonsesiynau

Mae gan bron pob sinema masnachol ardal consesiynau yn gwerthu hufen iâ, losin a phopcorn. Fe fydd gan rai gaffi bar hefyd.  Mewn nifer o leoliadau a draws y wlad, y gwerthiannau eilaidd yma ydy un or ffrydiau incwm mwyaf. Fel rheol mae yna dîm yn y Pencadlys sydd yn dethol cynnyrch y bydd y sinema yn ei stocio ac yn trafod bargeinion cylchdeithiau cyfan gyda’r cyflenwyr i gael y prisiau gorau posibl a gosod targedau incwm ar gyfer safleoedd unigol.

Ystadau a Datblygu

Mae’r adran yma yn rheoli adeiladau sinema’r gylchdaith. Nhw sydd yn gyfrifol am unrhyw waith ehangu neu ddatblygiadau eraill, yn nodedig, adeiladu sinemau newydd ac maen nhw’n allweddol mewn unrhyw elfennau dylunio newydd mewn sinemau sydd eisoes yn bodoli. Nhw hefyd fydd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw ac fe fyddan nhw’n gweithio’n agos gyda rheolwr/wraig y sinema a fydd yn adrodd yn ôl iddyn nhw am unrhyw waith trwsio a phroblemau gyda’r adeilad.

TG

Yn gyfrifol am sicrhau bod holl systemau archebu tocynnau swyddfa docynnau’r sinema, y tiliau a’r systemau consesiynau, yn ogystal ag e-bost yn gweithio’n gywir. Mae hwn yn faes casglu data allweddol ac mae’r rhan fwyaf o’r data yn cael ei gasglu a‘i ddosbarthu yn y Pencadlys.

Adnoddau Dynol

Yn gyfrifol am recriwtio staff (er mewn rhai achosion, gall staff sinema gael eu recriwtio gan Reolwyr Sinema a Rheolwyr Rhanbarthol), telerau cyflogaeth, hyfforddiant a datblygiad staff, materion disgyblu a hyrwyddo.

Cyllid

Yr adran gyllid sydd yn gyfrifol am yr holl gynllunio ariannol a rhedeg y busnes yn gyffredinol er yn aml fe fydd Prif Swyddog Gweithredol yn goruchwylio hyn ac adrannau eraill. Mae’r rôl yn debyg iawn i Bennaeth Cyllid sinema annibynnol ond ar raddfa llawer mwy, yn aml yn rheoli cyllid corff gwerth sawl miliwn o bunnoedd. Bron yn ddieithriad fe fyddan nhw yn derbyn cefnogaeth tîm gweinyddol yn cynnwys codi anfonebau, casglu ffigurau, talu anfonebau gan ddosbarthwyr a chyflenwyr eraill, bancio, talu cyflogau ac adrodd ar ffrydiau incwm o amrywiol feysydd gwahanol o’r busnes.

Cyrff enghreifftiol:

UK Cinema Association (UKCA)
Cineworld
Odeon
VUE

Gweithio mewn Dosbarthu

Mae’r sector dosbarthu ffilm DU yn amrywio o swyddfeydd stiwdios Holywood rhyngwladol i swyddfeydd annibynnol arbenigol bychan, y ddau yn cyflwyno ffilmiau mawr a sinema byd i gynulleidfaoedd: 

Gwerthiant – gwerthiant theatrig DU a rhyngwladol

Os ydy rhaglennydd sinema yn archebu ffilm, y person gwerthiant ydy’r person i’w holi am ddyddiadau sydd ar gael a thelerau. Y telerau ydy ffi fflat gan y dosbarthydd neu ganran o werthiant y swyddfa docynnau. I sinema annibynnol yn aml fe fydd  y cytundeb gyda’r dosbarthydd yn aml yn gyfuniad o’r ddau.  Penderfynir ar y gwerthoedd yma yn ôl yr amser a’r dangosiadau y gall y sinema eu roi i ffim, maint y gynulleidfa (ac felly refeniw), ydy’r ffilm eisoes wedi ei dangos mewn lleoliad gerllaw, cynlluniau’r dosbarthwr ac/neu ddisgwyliadau ar gyfer y ffilm etc.

Prynwyr/Caffaeliadau/Hawliau

Prynwr Ffilm yn gweithio gyda chwmni dosbarthu fydd yn gyfrifol am nodi a chaffael ffilmiau i’r cwmni. Fe fydd prynwyr yn mynychu prif wyliau ffilm rhyngwladol a marchnadoedd, lle mae’r rhan fwyaf o ffilmiau’n cael eu gwerthu. Gall prynwyr hefyd fod yn ystyried caffael hen ffilmiau y maen nhw eisiau eu hailryddhau. Fe fydd angen iddyn nhw ddarganfod pwy sydd â’r hawliau ar gyfer y tiriogaeth daearyddol y maen nhw eisiau rhyddhau’r ffilm ynddo. Fel rheol mae hawliau ffilmiau’n cael eu caffael am nifer sefydlog o flynyddoedd ac felly efallai bod hawliau gan un dosbarthydd DU wedi dirwyn i ben gan roi cyfle i ddosbarthydd DU arall brynu’r hawliau. Caiff hawliau eu rhannu yn theatrig (yn cyfeirio at ffilmiau sy’n cael eu dangos mewn sinemau) a fideo – sydd yn golygu bod modd i’r cwmni ryddhau ffilm ar fideo, DVD ar gyfer adloniant yn y cartref.

Adloniant yn y Cartref

Adran Adloniant yn y Cartref cwmni dosbarthu fydd yn trafod unrhyw ffilmiau sy’n cael eu rhyddhau ar DVDs/ Blu-ray ac/neu Fideo yn ôl y Galw (VOD). Fe fydd nifer o ffilmiau wedi cael eu caffael ar gyfer theatrig a DVD/Blu-ray ac/neu VOD ac felly mae’n debygol bod y ffilm eisoes wedi cael ei rhyddhau i sinemau. Fe fydd hyn wedi codi proffil y ffilm gan helpu i roi hwb i werthiant DVDs. Fel rheol, ond nid bob amser, mae yna ‘ffenestr’ rhwng ryddhau ffilm yn theatrig a’i rhyddhau ar DVD/VOD. Mae hyn yn gallogi sinemau i wneud y mwyaf o incwm cyn rhyddhau’r DVD/VOD.

Cynhyrchu

Mae rhai cwmnïau dosbarthu yn (gwneud) ffilmiau yn ogystal â’u dosbarthu. Fe fydd y cynhyrchu yn anelu at gael prosiectau newydd potensial – fe fyddan nhw’n darllen nifer o sgriptiau, nifer wedi’u cyflwyno iddyn nhw ond rhai y mae’r tîm cynhyrchu wedi chwilio amdanyn nhw; efallai y byddan nhw’n caffael hawliau ffilm i nofel y maen nhw’n teimlo fyddai’n gwneud ffilm dda ac efallai eu bod yn dod ar draws ffilmiau drwy gysylltiadau gyda chwmnïau cynhyrchu eraill sydd eisoes yn gweithio ar brosiect ond yn chwilio am bartneriaid i gefnogi ei gwblhau.

Marchnata

Dyma’r adran sydd yn wynebu’r cyhoedd fwyaf mewn cwmni dosbarthu ac un o’r pwysicaf, gan mai’r gwaith a wneir yn yr adran yma – posteri, cyfyrngau cymdeithasol a rhaghysbysiadau – ydy’r pethau y mae’r cyhoedd yn fwyaf tebygol o’u gweld ac a fydd yn y diwedd (gobeithio!) yn eu hannog i fynd i’r sinema. Fe fydd yr adran farchnata yn penderfynu ar ddyluniad posteri a lle a pha mor eang i’w dosbarthu – ar-lein, ar y cyfryngau cymdeithasol, mewn print (cylchgronnau a phapurau newydd), ar fysus/arosfannau bws ac mewn amrywiol safleoedd posteri eraill. Fe fyddan nhw’n penderynu ar edrychiad rhaghysbysiad yn ogystal ag ar faint o raghysbysebion y byddan nhw’n eu creu, ac fe fyddan nhw’n ei gynhyrchu a’i olygu gan ddefnyddio clipiau o’r ffilm.

Cysylltiadau Cyhoeddus

Fe fydd rhywun sydd yn gweithio mewn Cysylltiadau Cyhoeddus yn delio yn bennaf gyda newyddiadurwyr. Fe dydd yr erthyglau, adolygiadau a sylw maen nhw’n llwyddo i’w creu yn cael eu gweld gan y cyhoedd ac yn annog diddordeb y cyhoedd yn y ffilm. Mae yna dau brif faes i Gysylltiadau Cyhoeddus – i ddechrau yr Uned Cyhoeddusrwydd sydd yn creu cyhoeddusrwydd tra mae’r ffilm yn cael ei gwneud ac mae’n cynnwys trefnu ffilmio EPKs (Pecynnau’r Wasg Electronig) a chael cyfweliadau ar set  gydag acotorion allweddol (neu ‘dalent’ fel y cyfeirir yn aml atyn nhw) neu’r cyfarwyddwr ar gyfer cylchgronnau, erthyglau ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, papurau newydd neu flogiau. Y maes arall ydy cael newyddiadurwyr i adolygu ffilmiau maen nhw’n eu gwylio mewn dangosiadau i’r wasg mewn gwyliau ffilm.

Cyrff enghreifftiol:

Peccadillo Pictures
Thunderbird Releasing
Universal
 

Diolch i’r Swyddfa Sinema Annibynnol am gyflenwi’r wybodaeth yn y ddalen ffeithiau yma. Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.independentcinemaoffice.org.uk/jobs/

Careers in Exhibition_Cym.pdf