Mae Chapter yn Falch o Gyhoeddi Pedair Blynedd Arall o Ganolfan Ffim Cymru

Llun: Gentle/Radical © Michal Iwanowski
Llun: Gentle/Radical © Michal Iwanowski

DATGANIAD YR WASG (Lawr Lwythwch)

 

Mae Chapter yn Falch o Gyhoeddi Pedair Blynedd
Arall o Ganolfan Ffim Cymru


www.filmhubwales.org|Twitter | Facebook
 

 

Mae Chapter yn Falch o Gyhoeddi Pedair Blynedd Arall o Ganolfan Ffim Cymru

 

Yn dilyn prosiect pum mlynedd lwyddiannus, yn dod â buddsoddiad o £1.25 miliwn i’r sector arddangos ffilm yng Nghymru, mae Chapter yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn parhau i gynnig rhaglen ddatblygu cynulleidfa sylweddol o 2018-22, gan ddod â rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd.
 

Wedi’i ddatblygu gan y Sefydliad Ffilmiau Prydeinig (BFI) ac arbenigwyr arddangos yn 2012, cefnogir Canolfan Ffilm Cymru gan gyllid y Loteri Cenedlaethol fel un o wyth Rhwydwaith Cynulleidfa FfIlm  BFI (FAN) ar draws y DU. Gan adeiladu ar lwyddiant FAN mae BFI yn gwneud newidiadau i’r Rhwydwaith yn lleol ac yn genedlaethol, i gynyddu cyfleoedd i gynulleidfaoedd a thalent ffilmiau, gan gyflawni ar eu hymrwymiadau a amlinelwyd yn eu strategaeth 5 mlynedd BFI2022.
 

Mae’r Ganolfan yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda dros 250  sinemau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach yng Nghymru i ddatblygu dulliau dyfeisgar a chynhwysol i bobl yng Nghymru, y DU a thu hwnt i brofi sinema Prydeinig annibynnol a rhyngwladol, waeth beth yw’r rhwystrau sydd yn eu wynebu.

Gyda Chapter (Caerdydd) fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru, y nod ydy cefnogi’r sector arddangos diwylliannol trwy:

 • Prosiectau datblygu cynulleidfa cynhwysol sydd yn dathlu sinema Prydeinig (yn cynnwys Cymreig) annibynnol a rhyngwladol, gan gynnig dewis diwylliannol, yn enwedig i gymunedau gwledig sydd wedi’u tangynrychioli a chynulleidfaoedd ifanc yng Ngymru,
 • Ymchwil amrywiaeth a chasglu data sydd yn ein galluogi i ddeall y diwydiant sydd yn newid yn barhaus ac anhenion cynulleidfoaedd ffilm,
 • Cefnogaeth sgiliau i hybu hyder, cyflogaeth ac economi ein sector arddangos yng Nghymru, a chadw a chynyddu ein diwydiant ffilm,
 • Gweithio’n agosach gyda’n partneriaid datblygu talent RHWYDWAITH BFI yng Nghymru i feithrin partneriaethau cynhyrchiol sydd yn dod â gwneuthurwyr ffilm a datblygu cynulleidfa yn nes at ei gilydd.
   

Ers 2013, diolch i arloesedd y sector arddangos yng Nghymru, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cefnogi dros 150 o brosiectau sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 261,000 o aelodau cynulleidfa. Rydym hefyd wedi bod yn falch o ddatblygu prosiectau yn fewnol fel Roald Dahl ar Ffilm, a deithiodd o Gymru i Serbia, a chyrraedd dros 149 o safleoedd. Off Y Grid, prosiect arloesol yng ngogledd Cymru, lle mae 8 lleoliad yn gweithio mewn partneriaeth i farchnata ffilmiau newydd annibynnol i gynulleidfaoedd gwledig a’n Strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru sydd wedi cynnig cefnogaeth i arddangos 69 o ffilmiau newydd Cymreig unigryw ers 2013, 24 ohonyn nhw fyddai fyth wedi cael eu dangos mewn theatrau. 

Mae cynhwysiant yn waelodol i bob prosiect a gynhaliwn. Ers 2016 rydym wedi bod yn falch o arwain Strategaeth Mynediad i Bawb FAN  BFI DU gyfan ar ran y Rhwydwaith ac fe fyddwn yn parhau i wneud hynny i mewn i gyfnod newydd y prosiect gyda chefnogaeth y Swyddog Mynediad FAN. Fe fyddwn yn gweithio i gynyddu amrediad ac amrywiaeth cynulleidfaoedd  sydd yn ymgysylltu gyda ffilm trwy FAN, adeiladu ar lwyddiant diweddar Canllaw Dangosiadau Cyfeillgar i Dementia a Mis Alzheimer y Byd, i hyrwyddo cyfranogiad gweithgar a chyfleoedd i bawb, ar y sgrin a thu ôl i’r camera.
 

Mae Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru Hana Lewis yn esbonio

“Mae’n gyfnod cyffrous i ffilm yng Nghymru ac mae’r tîm yn eithriadol o falch o barhau gyda gwaith y Ganolfan. Mae gennym rwydwaith helaeth a llawn cymhelliant o arddangoswyr ledled Cymru, yn goresgyn heriau technegol, ariannol a daearyddol i gyflwyno’r gorau i gynulleidfaoedd, boed hynny’n golygu rhagor o ddangosiadau a dewis, digwyddiaduaa rloesol neu gefnogi talent newydd i ddarganfod ffoerdd i mewn i’r diwydiant.

Mae cynwysoldeb wrth galon popeth a wnawn. O ddathlu cynrychiolaeth amrywiaeth ar sgrin drwy gydol y flwyddyn i brosiectau cynulleidfaoedd sydd yn codi ymwybyddiaeth, trafodaeth, proffil lleisiau ifanc a threftadaeth fel rhan o brofiad diwylliannol beunyddiol. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn ymwneud â chydweithio i ddathlu profiad a grym ffilm”.

Wrth edrych ymlaen, fe fydd y Ganolfan yn parhau i ddatblygu rhaglen amrywiol ac arloesol o weithgaredd sydd yn hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, dathlu treftadaeth ffilm diwylliannol yng Nghymru, meithrin y genhedlaeth nesaf o rai sy’n frwfdfrydig dros ffilm a hybu gweithlu amrywiol a medrus
 

Dywedodd Prif Weithredwr Chapter, Andy Eagle:

“Mae bwrdd a rheolaeth Chapter yn falch iawn o fod wedi derbyn y dyfarniad o bedair blynedd pellach o fuddsoddiad gan BFI i barhau ei rôl bwysig o ddatblygu cynulleidfa fel Corff Arwain Canolfan Ffilm yng Nghymru. Ers 2013 mae tîm Canolfan Ffilm Cymru wedi datblygu rhwydwaith o 135 o aelodau ar draws Cymru a dros 274,000 o aelodau cynulleidfa newydd i sinema annibynnol arbenigol. Ein nod ydy cynyddu hyn ymhellach yn ogystal â darparu prosiectau Cymru a DU gyfan penodol fel tymor Animeiddio Prydeinig ANIM 18. Fe fydd Chapter yn dathlu ei benblwydd yn hanner cant yn 2021 ac fe fydd y dyfarniad yma yn chwarae rhan allweddol yn y dathliadau hynny.”
 

Mae Emyr Williams Cydlynydd Sinema yn esbonio sut mae’r Ganolfan wedi cefnogi Pontio Bangor:

“Yn eironig ddigon, gall rhedeg sinema fod yn brofiad eithaf ynysig ac mae bodolaeth y Ganolfan yn hanfodol i ddarparu cymorth, gweledigaeth a chefnogaeth ac ni ddylid fyth beidio â llawn werthfawrogi’r adnawdd yma – rydym yn dibynnu ar fodolaeth a ffyniant yr asiantaeth yma.”
 

Dywedodd Ben Roberts Cyfarwyddwr Cronfa Ffilm BFI:

“Yn ganolog i BFI2022 mae meithrin amrywiaeth cyfoethocach y rhai sydd yn gwylio ac yn gwneud ffilmiau yn y DU. Yn FAN BFI mae gennym rwydwaith ffyniannus o gynulleidfaoedd, curadwyr a gwneuthurwyr ffilm, yn cyrraedd ar draws y DU gyfnan a thrwy pob math o ofod diwylliannol – o amlblethiadau i glybiau ffilm – ac felly trwy osod cenhadaeth i ddatblygu ffilm oddi mewn iddo, gallwn gynnig amgylchedd ysbrydoledig a chynhwysol lle y gall creadigrwydd ffynnu. Diolch i’n holl bartneriaid sydd wedi gweithio’n ddiflino gyda ni i adeiladu FAN BFI dros y pum mlyhnedd diwethaf a chroeso i’n partneriaid newydd; rydym yn llawn cyffro oherwydd y cyfle i gysylltu rhagor o bobl ar draws y DU gyda llawenydd diddiwedd film.”
 

Mae Canolfannau Rhanbarthol yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Llundain yn ogystal â’r rhanbarthau sydd wedi’u strwythuro o’r newydd yn ne ddwyrain Lloegr, de orllewin canolbarth Lloegr a gogledd Lloegr. Yn Lloegr mae’r Canolfannau bellach, oherwydd y neiwidiadau daearyddol yn gydnaws gyda ffiniau Cyngor Celfyddydau Lloegr, gan greu gwell potensial ar gyfer partneriaethau a chydweithrediadau diwylliannol.
 

Diwedd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Jennifer Geddes yng Nghanolfan Ffilm Cymru jennifer@filmhubwales.org 02920 311 067

Mae delweddau ar gael yma

Ar gyfer ymholiadau eraill, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu ar 02920 311 067 neu lisa@filmhubwales.org
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol ar 02920 353 740 neu hana@filmhubwales.org

 

 

Image: Llandrindod Wells © Flicks in the Sticks

Am:

CANOLFAN FFILM CYMRU

Nod Canolfan Ffilm Cymru ydy cyflwyno rhagor o fflmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd yng Nghymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae FHW yn rheolaidd yn datblygu dulliau aloesol  i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema  .

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn un o wyth ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru. Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 150 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 274,000 o aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celfyddydau, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach sy’n aelodau, nod FHW ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, cydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth lle maen nhw’n byw.

www.twitter.com/FilmHubWales  

www.facebook.com/filmhubwales

CHAPTER

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydol mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, barau arobryn a dros 60 o ofod gweithio a rhagor.

Mae gan Chapter enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, arloesedd a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen sydd yn newid yn barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru a thu hwnt.

www.chapter.org     

@Chaptertweets
 

BFI

BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae modd i arloesi, cyfleoedd a chreadigrwydd ffynnu trwy:

 • Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a Byd
 • Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer heddiw a chenedlaethau’r dyfodol
 • Cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU – buddsoddi mewn gwaith creadigol, arbennig ac adloniadol
 • Hyrwyddo ffilm a thalent Prydeinig i’r byd
 • Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ffilm

Corff hyd braich y Llywodraeth ydy BFI ac mae’n ddosbarthwr cyllid Loteri i ffilm. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma

 • Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen gyda chyllid craidd gan y Llywodraeth
 • Trwy ddarparu cyllid Loteri a Llywodraeth ar gyfer ffilm ar draws y DU
 • Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y DU

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE.

 

ABOUT THE BFI FILM AUDIENCE NETWORK

Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema mwy amrywiol ac ehangach i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, cyflawnodd FAN dros 1,600,000[1] o dderbyniadau cynulleidfa rhwng 2013-17, 40%[2] yn gynulleidfaoedd newydd.


Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ledled y DU weld amrediad amrywiol o ffilmiau mewn sinemau. I wneuthurwyr ffilm mae cael ffilmiau ar sgriniau sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig i ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys ffilmiau archif, dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor. Nod FAN BFI ydy newid hyn.

Mae FAN yn cynnwys dros 1,500 o bartneriaid ac fe fydd mwy o ffocws ar gydweithredu lleol a chenedlaethol yn eu gweld yn gweithio’n agosach gyda chyrff fel Into Film a’i 10,000+ o glybiau ffilmiau ar draws y DU, clybiau ffilmiau mewn ysgolion, Cronfa Cynulleidfa BFI, ac Academi Ffilm BFI, gyda’r nod o ddwyn ynghyd yr arbenigedd rhanbarthol a lleol sydd eisoes yn bodoli, ymgysylltu a chynnwys rhagor o bobl o bob cefndir,  waeth lle maen nhw’n byw.

 • Fe fydd dros £4miliwn o gyllid Loteri Cenedlaethol bob blwyddyn tan 2022 yn galluogi FAN BFI i barhau gyda’i amrediad eang o weithgaredd i annog mwy o ymgysylltiad gyda ffilm annibynnol a Phrydeinig ar draws y DU. Gyda mwy  gyfrifoldeb gwneud penderfyniadau, fe fydd Canolfannau nawr yn cefnogi gwyliau ffilm lleol yn ogystal â chefnogi gweithgaredd datblygu cynulleidfa arloesol, gan eu alluogi i gwrdd ag anghenion penodol eu harddangoswyr a’u cynulleidfoedd lleol. Fe fydd Canolfannau yn cyflenwi mwy o ddewis a mynediad i  amrywiaeth o gynnwys i gynulleidfaoedd ym mhobman, gyda ffocws ar gyrraedd pobl ifanc 16-30 oed.
   
 • Y Cyrff Arwain Canolfannau Ffilm ydy:
 1. Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway Media Centre yn Nottingham yn gweithio mewn partneriaeth gyda Flatpack, yn Birmingham
 2. Film Hub North dan arweiniad Sheffield Showroom, HOME Manceinion a  Tyneside Cinema, Newcastle
 3. Film Hub South East dan arweiniad Independent Cinema Office ar y cyd gyda Saffron Screen yn Saffron Walden a The Depot yn Lewes,
 4. Film Hub South West dan afweiniad Watershed ym Mryste,
 5. Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre,
 6. Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast,
 7. Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd,
 8. Film Hub London dan afweiniad Film London.
   
 • Mae chwech o swyddogion gweithredol talent RHWYDWAITH BFI wedi cael eu penodi yn y Canolfannau yn Lloegr i roi mwy o gefnogaeth i dalent newydd a thalent sydd yn codi yn y lle maen nhw’n byw. Mae hyn yn cydnabod cryfder y Canolfannau fel gofod i wneuthurwyr ffim a chynulleidfaoedd gyfarfod ac mae’n adlewyrchu’r hyn sydd gan RHWYDWAITH BFI iw gynnig, ac mae hyn eisoes yn bodoli yng Nghymur, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yr uchelgais ydy sicrhau bod pob talent ar draws y DU yn gallu cael mynediad i gefnogaeth ac elwa oddi wrth gyfeirio at y cwmpas llawn o gyllid a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i ddatblygu gyrfaoedd ar draws y diwydiannau sgrin.


 


[1] BFI Film Audience Network Final Evaluation, October 2017, by Morris Hargreaves McIntyre

[2] BFI Film Audience Network Final Evaluation, October 2017, by Morris Hargreaves McIntyre

 

Film Hub Wales 18-22 PR Web announcement CYM Final.pdf