MAE SINEMAU LEDLED CYMRU YN CYDNABOD MIS ALZHEIMER Y BYD

Image: © Theatr Colwyn
Image: © Theatr Colwyn

DATGANIAD I’R WASG

 

MAE SINEMAU LEDLED CYMRU YN CYDNABOD MIS ALZHEIMER Y BYD

Mae Canolfan Ffilm Cymru a phartneriaid yn gwneud sinema yn hygyrch trwy gydol mis Medi a thu hwnt i gynulleidfaoedd sydd yn byw gyda dementia.

Ar y cyd gyda Mis Alzheimer y Byd ym mis Medi, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ffilm cyfeillgar i Ddementia yng Nghanolfan Celfyddydau Memo, y Barri, Chapter Caerdydd, Newbridge Memo, Theatr Colwyn, Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug a Cell B ym Mlaenau Ffestiniog a fe fydd Gŵyl Ffilm Gwobr Iris – gwobr ffilmiau byr rhyngwladol Caerdydd – hefyd yn cynnal trafodaeth o amgylch y gymuned LGBTQ+ a dementia.

Mae Sinemau yn darparu profiad diogel a chroesawgar i’r rhai sydd yn byw gyda’r cyflwr trwy gynnig dangosiadau hamddenol rheolaidd yn llawn adloniant byw a llawenydd. Ochr yn ochr gyda’r digwyddiadau mae Canolfan Ffilm Cymru – rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol – yn cynnig arweiniad a hyfforddiant cyfeillgar i dementia i weithredwyr sinemau, yn cynnwys lansio Canllaw Dangosiadau Cyfeillgar i Ddementia DU gyfan.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Fffilm Cymru:

“Rydym wedi bod yn datblygu prosiectau i gynulleidfaoedd gyda dementia yng Nghymru ers lansio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI yn 2013 ac mae wedi cael yr effaith mwyaf eithriadol ar y tîm a’r gynulleidfa. Mae achos newydd o dementia yn cael ei adnabod rhywle yn y byd bob 4 eiliad. Mae hyn yn rhywbeth na allwn ei anwybyddu, yn enwedig gan nad ydy 34% o’r 850,000 o bobl sydd ar hyn o bryd yn byw gyda dementia yn y DU yn teimlo’n rhan o’r gymuned, roedd 61% yn teimlo’n bryderus neu’n isel yn ddiweddar ac roedd 40% yn teimlo’n unig (Data gan y Gymdeithas Alzheimer). Mae gan ffilm y grym i ddod â chymunedau at ei gilydd ac mae hefyd yn offeryn pwerus i wella llesiant meddyliol a hyder.

“Rydym yn falch o gael gweithio gyda nifer o bartneriaid arbenigol yn ystod Mis Alzheimer y Byd a fydd yn ein galluogi i wella mynediad i ddarpariaeth sinema yn sylweddol i gynulleidfaoedd sydd yn byw gyda dementia, yn cynnwys eu teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr  fel y Gymdeithas Alzheimer i Sefydliad Ymchwil Dementia ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd y mwyaf o’i fath yn y DU. Mae gan ein partner leoliadau hefyd wybodaeth leol eithriadol a syniadau gwych o gaffis cof i sesiynau cyd-ganu a digwyddiadau cymdeithasol, gan wneud y tymor sydd i ddod yn un na fedrwch ei golli.”


Mae Canolfan Ffilm Cymru – y ganolfan ar hyn o bryd i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI sydd yn arwain ar Mynediad i Bawb, Strategaeth Sinema Cynhwysol – yn darparu model dangosiadau hygyrch DU gyfan a fydd yn galluogi arddangoswyr i adeiladu hyder wrth weithio gyda grwpiau amrywiol, yn cynnwys cynulleidfaoedd gyda dementia.

 

Dywedodd Toki Allison, Swyddog Mynediad FAN:

“Mae yna gymaint o brosiectau ardderchog yn cael eu rhedeg gan ddarparwyr sinema ar draws y DU ac mae’n bwysig bod yr arfer gorau a’r gwersi a ddysgir yn cael eu trosglwyddo fel bod modd i’r rhai sydd yn rhoi cynnig arni y tro cyntaf fod yn hyderus. Mae dangosiadau cyfeillgar i dementia yn ffordd ardderchog i sinemau gysylltu gyda chynulleidfa newydd sydd yn ei chael yn anodd cael mynediad i weithgareddau beunyddiol, ac mae’n ysbrydoledig gweld beth y gall rhaglenwyr gyda dychymyg ei roi at ei gilydd – sesiynau cyd-ganu clasurol i ddawnsfeydd te, ffilmiau mud i weithdai celf. Fe fyddwn yn rhannu’r offer a’r adnoddau yma gan sinemau gyda sinemau fel bod y syniad o ddangosiadau cyfeillgar i ddementia yn parhau am flynyddoedd i ddod.”


Dros y 4 blynedd diwethaf mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau hyfforddi i arddangoswyr yn cynnwys dyddiau datblygu Agor Drysau oedd yn treialu sesiynau Ffrindiau Dementia mewn partneriaeth gyda’r Gymdeithas Alzheimer.

I gyd-fynd gyda Mis Alzheimer y Byd mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI yn adeiladu ar y sgiliau sydd eisoes yn bodoli trwy lansio Canllaw Dangosiadau Cyfeillgar i Ddementia ar y cyd gyda’r Gymdeithas Alzheimer a Chymdeithas Sinema’r DU. Fe fydd y canllaw yn cynnwys astudiaethau achos ar draws y DU ac yn rhoi’r gallu i sinemau gynnig eu digwyddiadau eu hunan i gynulleidfaoedd sydd yn byw gyda dementia. Fe fydd y canllaw yn cael ei lansiad meddal yng Ngrŵp Pencampwyr Diwylliant y Prif Weinidog yn Llundain ym mis Medi cyn ei lansiad swyddogol mewn digwyddiad arbennig yn Llundain y mis Hydref. Fe fydd ymwelwyr y diwydiant yn Niwrnod Alzheimer y Byd yn Chapter yng Nghaerdydd hefyd yn derbyn copi rhagolwg.

Delwedd: Ivor & Margaret James, Canolfan Y Celfyddau Memo © Jon Pountney


Mae Sue Phelps, Cyfarwyddwraig Cymdeithas Alzheimer Cymru yn nodi pam bod dangosiadau cyfeillgar i ddementia yn werth chweil:

“Fe fydd dementia yn effeithio ar bawb ym mhob sector ac ym mhob diwydiant, o gwsmeriaid i gyflogai. Mae creu gofod cymdeithasol mewn sinemau lle y gall pobl sydd yn byw gyda dementia fwynhau gweithgaredd hamdden syml gyda’u ffrindiau, teulu a gofalwyr mor bwysig ac mae’n helpu i greu cymdeithas fwy cynhwysol i bawb. Gall sinemau wneud gwahaniaeth enfawr i bobl sydd yn byw gyda dementia trwy wneud newidiadau syml fel gosod arwyddion ychwanegol a chodi ymwybyddiaeth staff. Mae caniatau i gynulleidfa symud o gwmpas, sgwrsio a chyd-ganu, gyda chyfle i gymdeithasu wedyn yn creu awyrgylch llawer mwy hamddenol.”


Rhan fawr o lwyddiant sinema cyfeillgar i dementia ydy’r gweithgareddau ychwanegol a ddarperir, boed yn de a chacen neu yn weithdy fel rhan o’r pecyn. Mae’r elfennau cymdeithasol yma yn ychwanegu gwerth i brofiad yr ymwelydd a gall fod yn gyfle braf i ofalwyr a theuluoedd gysylltu hefyd.

Gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru mae Ellie Russell, Swyddog Prosiect Dementia Chapter wedi bod yn creu rhwydweithiau gyda darparwyr celfyddydau, elusennau a lleoliadau eraill ar draws Cymru i ehangu’r cynnig i sinemau:

“Mae partneriaethau da yn hanfodol oherwydd mae’r bobl gywir yn cyflwyno gwybodaeth a dealltwriaeth i’n digwyddiadau. Mae’n braf siarad gyda’n hymwelwyr ar ôl dangosiad a chael adborth ganddyn nhw am y ffilmiau. Rydym wedyn yn cael teimlad am yr hyn sydd yn gweithio a beth sydd ddim yn gweithio i wella’r hyn rydym yn ei gynnig. Does dim i guro’r teimlad pan fo pawb yn cyd-ganu.”

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mae Joann Rae yn Theatr Colwyn yn esbonio:

“Daeth dros 160 o bobl i’n dangosiad cyfeillgar i ddementia cyntaf – roeddem wrth ein bodd! Roedd y gynulleidfa’n mwynhau’r ffilm, fe wnaethon nhw ganu drwyddi ac yn hoffi’r adloniant yn yr egwyl. Ers hynny mae gan ein dangosiadau gynulleidfa ffyddlon ac rydym yn edrych ymlaen at ddangos 'Meet Me in St Louis' yn ystod Mis Alzheimer y Byd, Rydych yn gallu gweld yr effaith mae’r dangosiadau yma yn ei gael ar ein staff a’n gwirfoddolwyr, ac ar y gynulleidfa. Mae pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer y cyd-ganu yn yr egwyl dan arweiniad gwych cynhyrchydd Opera Cenedlaethol Cymru, Ruth Evans ac mae’r dangosiadau cyfeillgar i ddementia wedi bod yn llawenydd pur.”


Mae’r Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru ac Athro Genetig Niwroseicolegol yn esbonio:

“Amcangyfrifir y bydd y nifer o bobl gyda dementia yn dyblu erbyn 2130. Er mwyn darganfod ffyrdd newydd o adnabod, trin, atal a gofalu am bobl sydd yn byw gyda’r cyflwr fe lansiodd Prifysgol Caerdydd ganolfan ymchwil dementia £20 miliwn yn ddiweddar gyda chefnogaeth y Cyngor Ymchwil Meddygol, y Gymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer DU, gan chwarae rôl bwysig ym mentrau ymchwil dementia mwyaf y DU a rhoi Cymru ar y blaen o ran ymchwil dementia.

“Dengys tystiolaeth bod ymgysylltu gyda’r celfyddydau, yn cynnwys sinema yn gallu gwella ysbryd, cynyddu hyder a chysylltu pobl gyda dementia. Dyna pam mae’r rhaglen sydd i ddod o ddigwyddiadau ffilm mor bwysig. Rydym yn falch o gynnig cyfle i gynulleidfaoedd brofi ein rhith wirionedd unigryw yn Chapter yn ystod y tymor a ddatblygwyd gan Ymchwil Alzheimer DU a ddyluniwyd i’ch rhoi yn esgidiau rhywun sydd yn byw gyda dementia.”


[DIWEDD]

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Jane Thomas ar 07967 351 827 neu hello@janethomaspr.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delwedd: Cine-Memories, Canolfan Y Celfyddau Memo © Jon Pountney

 

DANGOSIADAU CYFEILLGAR i DEMENTIA

Mae dangosiadau cyfeillgar i dementia yn cael eu haddasu i’w gwneud yn fwy hygyrch i bobl gyda dementia. Fel rheol fe fydd goleuadau yn y sinema yn isel, y sain ychydg yn is a’r awyrgylch yn hamddenol.  Mae’n dderbyniol bod pobl eisiau symud o gwmpas, efallai gadael y dangosiad ac yna dychwelyd, siarad, canu neu wneud sŵn. Mae hyn yn dderbyniol. Yn aml mae rhagor o staff ar gael i helpu. Mae gofod i gadeiriau olwyn yn aml yn gyfyngedig felly anogir ymwelwyr i archebu o flaen llaw.

Mae lleoliadau yn cynnal digwyddiadau trwy gydol mis Medi a thu hwnt.

 

 

THEATR COLWYN
7 Medi am 14:30 (2 awr – yn cynnwys egwyl)
MEET ME IN ST LOUIS (U)

£4 | Gofalwyr am ddim | yn cynnwys te/coffi a chacen am ddim

Mae’r dangosiadau cyfeillgar i dementia yn Theatr Colwyn, Bae Colwyn wedi’u rhaglennu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Lancaster gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru. Mae’r dangosiadau yma ar gyfer pobl gyda dementia, colled cof a’u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr ond mae’n agored i’r cyhoedd yn gyffredinol.

Noder nad oes gofal bugeiliol yn y digwyddiadau yma. Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae pob dangosiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru a chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Am ragor o fanylion am y digwyddiad yma a dangosiadau cyfeillgar i ddementia sydd i ddod yn Theatr Colwyn, e-bostiwch theatrcolwyn@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 577888

 


CANOLFAN GELFYDDYDAU MEMO, Y BARRI
ATGOFION-SINEMA: dangosiadau cyfeillgar i dementia
Some Like It Hot

£5 / yn cynnwys te neu goffi a bisged yn ystod yr egwyl

Mae Atgofion Sinema yn gyfres o ddangosiadau ffilm yn ystod y dydd a gynhelir bob mis i bobl sydd yn byw gyda dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Mae’r digwyddiadau yma yn agored i bawb, i hel atgofion.

Nod y dangosiadau ydy gwneud sinema yn fwy hygyrch trwy ddarparu profiad hwyliog a chynhwysol fel bod pobl sydd yn byw gyda dementia yn gallu dod i’r sinema mewn awyrgylch ddiogel a chroesawgar.

Mae seddi hamddenol yn ein dangosiadau lle mae cynulleidfaoedd yn gallu canu, dawnsio a symud o gwmpas mewn amgylchedd gyda goleuadau isel, lefelau sain mwy cyfforddus ac mae ein staff sydd wedi’u hyfforddi i fod yn gyfeillgar i ddementia ar gael, ac maen nhw’n deall anghenion y gynulleidfa.

Mae’r drysau yn agor 30 munud cyn yr amser a hysbysebwyd i roi cyfle i bobl gyfarfod a chymdeithasu gydag eraill ac i ymgyfarwyddo gyda gofod y sinema

Rydym yn lansio Atgofion Sinema yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia ac fe fyddwn yn dangos y ffilmiau canlynol yn ystod y misoedd i ddod:

 • Iau 31 Awst, 1:30pm – Viva Las Vegas
 • Iau 14 Medi, 1:30pm – Some Like It Hot
 • Iau 19 Hydref, 1:30pm – Calamity Jane
 • Iau 9 Tachwedd, 1:30pm – Singin’ in the Rain
 • Iau 2 Rhagfyr, 1:30pm – Miracle on 34th Street

I archebu neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01446 738622 neu boxoffice@barrymemo.co.uk
 

 

CLWYD THEATR CYMRU, YR WYDDGRUG
19 Medi - 11am
OKLAHOMA

£4 / yn cynnwys te/coffi a bisged am ddim

Mae Theatr Clwyd yn falch o gyhoeddi dangosiadau cyfeillgar i ddementia gyda chefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI. Ein nod ydy gwneud sinema yn hygyrch i’r rhai sydd yn byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr a darparu sinema sydd yn ddiogel, yn gefnogol ac yn groesawgar ac yn llawn llawenydd.

Wrth gyrraedd Theatr Clwyd fe fydd staff wedi’u hyfforddi  i fod yn Gyfeillgar i Ddementia yn cyfarfod y gynulleidfa ac yn eu harwain i’r sinema. Fe fydd y staff yma’n bresennol trwy gydol y ffilm gan roi parhad a chymorth lle mae angen.

Mae te/coffi a bisged am ddim yn gynwysiedig ym mhris y tocyn a disgownt i’n caffi bistro lle mae modd cael cinio a chyfle i gymdeithasu gydag eraill cyn gadael.'
 

 

CELL B, BLAENAU FFESTINIOG
22 Medi -  13.30
JAILHOUSE ROCK

£6 / Tocynnau am ddim i ofalwyr/yn cynnwys te neu goffi.

Mae Cellb yn gweithio i wneud eu rhaglen a’u sinema yn fwy hygyrch i bobl sydd yn byw gyda dementia. Mae eu dangosiadau Cyfeillgar i Ddementia newydd fydd yn cael ei lansio yn ystod Mis Alzheimer y Byd  yn gyfle gwych i bobl sydd yn byw gyda dementia fwynhau ffilm mewn awyrgylch hamddenol.

Ar ôl y ffilm mae yna gyfle i gymdeithasu gyda the neu goffi sydd yn gynwysiedig ym mhris y tocyn.

Mae’r dangosiadau yma yn agored i unrhw un sydd yn byw gyda dementia h.y. y rhai sydd wedi cael diagnosis, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae croeso hefyd i weithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cefnogi (croeso i’r cyhoedd yn gyffredinol).

Os ydych angen gofod i gadair olwyn, cysylltwch gyda’r lleoliad. Dau ofod sydd ar gael.

I archebu tocyn ffoniwch 01766 832 001 neu archebwch ar-lein.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch neu e-bostiwch emma@cellb.org

 

 

CHAPTER, CAERDYDD
Tinted Lens: Diwrnod Ymwybyddiaeth Alzheimer: 22 Medi
www.chapter.org/dementia-friendly-screenings

Ymunwch gyda ni ar gyfer diwrnod o ffilm, sesiynau gwybodaeth, codi ymwybyddiaeth a rhagor i ddathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Alzheimer. Mae croeso i bawb, yn byw gyda dementia, yn gofalu am rhywun gyda dementia, diddordeb mewn dysgu rhagor neu eisiau dangos cefnogaeth i’n cymuned cyfeillgar i ddementia yma yn Chapter.

Sesiwn Wybodaeth Cyfeillion Dementia am Ddim, 10.30am, 12pm.

Dewch yn ‘Ffrind Dementia’ trwy ymuno gydag un o’n sesiynau cyfeillgar a rhyngweithiol dan ofal Cymdeithas Alzheimer Cymru. Yn ogystal â chynyddu eich dealltwriaeth am dementia fe fyddwch yn dysgu am y pethau bach ond pwerus y gallwch eu gwneud i helpu pobl gyda dementia yn eich cymuned.

Taith Trwy Dementia, Profiad Rhith Wirionedd

1pm-5.30pm

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn defnyddio ap unigryw a ddatblygwyd gan Ymchwil Alzheimer DU wedi’i ddylunio i’ch rhoi yn sefyllfa rhywun gyd dementia. Fe fyddwch yn edrych ar fywyd beunyddiol drwy lens newydd.

The Sound of Music

1.30pm

+yn cynnwys sesiwn gynhesu gyda Goldies Cymru

Stondinau:  Galwch heibio i ymweld â’n stondinau gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth rhwng 1pm-5.30pm.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch y Cydlynydd Prosiect ellie.russell@chapter.org, neu ffoniwch y swyddfa docynnau  029 2030 4400, neu ewch i www.chapter.org/dementia-friendly-screenings.  Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE

Mynediad:  Mae Chapter yn adeilad hygyrch. Am ragor o wybodaeth ewch i   www.chapter.org/access  Noder, rhaid archebu gofod gadair olwyn o flaen llaw trwy ffonio’r swyddfa docynnau ar  029 2030 4400

Cynhelir gŵyl ar 16 Mai 2018 fel rhan o’r Wythnos Ymwyddiaeth Dementia.

 

 

GŴYL GWOBR IRIS  - CINEWORLD CAERDYDD, SGRIN 14
Sgwrs – Dementia a Ni: Mercher 11 Hydref am 3pm

Fe fydd siaradwyr o Chapter a Phrifysgol Caerdydd yn ymuno gyda ni i drafod y materion unigryw o amgylch pobl LGBTQ+ a dementia.

Wedi’i ysbrydoli gan waith gwych Chapter gyda’u dangosiadau cyfeillgar i ddementia, dechreuodd Iris ystyried sut mae dementia yn effeithio ar y gymuned LGBTQ+.

Fe fydd y sesiwn yma yn trafod pa ymchwil sy’n cael ei wneud   i ddementia ac yn delio gyda’r materion unigryw y gall unigolyn LGBTQ+ gyda dementia eu wynebu. Fe fydd gennym siaradwyr o Chapter ac ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, sydd yn un o sefydliadau mwyaf blaengar y byd ar gyfer ymchwil  dementia, Sefydliad Ymchwil Dementia DU.

Prynu tocnnau
Swyddfa Docynnau: 02920232744

 


NEWBRIDGE MEMO: CAFFI COF
18 & 25 Medi am 12.30pm
Taith treftadaeth am 1.30pm £5
Jailhouse Rock am 12.30pm £1

Fe fydd Caffi Cof Memo yn archwilio bywyd a gwaith o gyflogau i gost byw gyda ffilm ‘banc cof’. Cynnigir teithiau tywys byr cyfeillgar i dementia o’r adeilad lle y bydd y gynulleidfa yn gallu trafod gwrthrychau sydd yn hel atgofion ac yn talu gyda hen arian. Fe fydd yna hefyd brofiad ffilm treftadaeth gyda the a choffi yn yr ysafell ddawns.

Ar 25 Medi fe fydd Jailhouse Rock yn cael ei dangos gyda cherddoriaeth 50au yn yr ystafell ddawns a staff/gwirfoddolwyr mewn dillad y 50au. Caiff y gynulleifa eu tywys i’w seddi ac fe fydd hufen ia ar gael yn ystod y perfformiad. Fe fydd modd i’r gynulleidfa eistedd yn unrhywle yn yr awditoriwm art deco mawr gyda gofod i gadeiriau olwyn a mynediad lifft i bob llawr.

Fe fydd y sinema yn cynnal dangosiad ar ddydd Llun cyntaf bob mis, tan ddiwedd Rhagfyr pan fyddan nhw’n dangos ffilm Nadolig gyda mins peis a gwin cynnes.

 

 

CANOLFAN FFILM CYMRU

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy darparu rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Ynghyd gyda’i aelod leoliadau annibynnol mae’r Ganolfan Ffilm yn rheolaidd yn datblygu dulliau arloesol i bobl yng Nghymru gael mynd i’r sinema.

Rydym yn un o naw Canolfan Ffilm o amgylch y DU a ffurfiwyd yn 2013 fel rhan o’r fenter flaengar Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI, a Chapter ydy’r Corff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Ein nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa.  Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 123 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 242,000 o aelodau cynulleidfa. 

Mewn partneriaeth gyda’n partner sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth ble maen nhw’n byw.

www.twitter.com/FilmHubWales
www.facebook.com/filmhubwales

 

CHAPTER

Chapter ydy un o ganolfannau celf mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn, dros 60 o leoedd gweithio diwylliannol a rhagor.

Mae gan Chapter enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen sydd yn newid yn barhaus o berfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.

www.chapter.org  
@ChaptertweetsRHWYDWAITH CYNULLEIDFA FFILM BFI

Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ledled y DU weld amrediad ehangach o ffilmiau mewn sinema. I wneuthurwyr ffilmiau mae cael ffilmiau ar sgriniau sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys ffilmiau archif, dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor.

Gyda £8.7 miliwn o gyllid y Loteri Cenedlaethol dros bedair blynedd (2013-2017) mae FAN BFI yn gweithio gydag arddangoswyr sinema, gwyliau ffilm, addysgwyr, cymdeithasau ffilm, lleoliadau cymunedol, archifau ffilm a chyrff eraill yn eu rhanbarthau neu genhedloedd i hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ar draws y DU.

Mae’r partneriaid canolfan ffilm sydd yn gyrru ymgysylltiad cynulleidfaoedd ar draws y DU yn cynnwys: Broadway Cinema Nottingham; Chapter, Caerdydd; HOME, Manceinion; Film London; Film Scotland; Queen’s Film Theatre, Belfast; The University of Brighton; Showroom Sheffield a National Media Museum, Bradford; a Watershed, Bristol. 

 


BFI

BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchlegais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae arloesi, cyfle a chreadigrwydd yn gallu ffynnu trwy:

 • Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf posibl o sinema Prydeinig a’r Byd
 • Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer heddiw a chenedlaethau’r dyfodol
 • Cefnogi gwneuthurwyr ffilm newydd ac o’r radd flaenaf yn y DU – buddsoddi mewn gwaith creadigol, gwahanol a difyr.
 • Hyrwyddo doniau a ffilmiau Prydeinig i’r byd
 • Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd.

Mae’r BFI yn gorff hyd braich y llywodraeth ac yn ddosbarthydd cronfeydd Loteri ar gyfer ffilm. Mae’r BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma:

 • Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen sydd yn derbyn cyllid craidd gan y Llywodraeth
 • Trwy ddarparu cyllid Loteri a chyllid gan y Llywodraeth ar gyfer ffilm ar draws y DU
 • Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo sefyllfa ffilm yn y DU.

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae’r BFI yn elusen cofrestredig wedi’i lywodraethu gan Siarter Brenhinol.

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE.

 

PR Wales Dementia friendly screenings Eng_FINAL.pdf
PR Wales Dementia friendly screenings Cym_FINAL.pdf