Vacancy: Swyddog Marchnata Canolfan Ffilm Cymru (rhan amser, 24 awr yr wythnos )

BFI LOVE Season at Castell Coch. Credit Jon Pountney
BFI LOVE Season at Castell Coch. Credit Jon Pountney


Contract tymor sefydlog tan Rhagfyr 2017 
(Fe fydd unrhyw estyniad yn dibynnu ar gyllid, ac mmae newyddion am hynny ar fin cael ei gyhoeddi, gydag adolygiad o oriau)

Graddfa Cyflog: £17,467-£18,910 pro-rata, yn dibynnu ar brofiad


Cefnogi Canolfan Ffilm Cymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig a byd ledled Cymru trwy farchnata wedi’i dargedu ac arloesol  o brosiectau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau, gan gynnig mwy o gyrhaeddiad a mynediad newydd i grwpiau wedi’u tangynrychioli.  

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael yn https://www.chapter.org/cy/swyddog-marchnata-canolfan-ffilm-cymru-rhan-amser-24-awr-yr-wythnos-0 neu trwy gysylltu gyda Susan Powell, Rheolwraig AD, susan.powell@chapter.org


Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 09:00, Dydd Mercher 19 Gorffennaf

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Iau 27 / Dydd Gwener 28 Gorffennaf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


About Film Hub Wales

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 130  brosiectau  sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 226,000 o aelodau cynulleidfa. 

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwneud cais am gyllid ar gyfer 4 blynedd arall gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI). Fe fydd unrhyw estyniad i’r swydd yn dibynnu ar gyllid gan BFI.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Creu datganiadau i’r wasg i Ganolfan Ffilm Cymru a phrosiectau aelodau[1] wedi’u cefnogi, gweithio gydag arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus allanol penodedig lle mae hynny’n berthnasol
   
 • Bod yn ymwybodol o weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y ganolfan, a chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo dangosiadau aelodau yng Nghymru a’r DU gyfan
   
 • Sicrhau bod gwefan a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol y Ganolfan yn ymgysylltiol a bod y cynnwys yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, a chefnogi aelodau i ymgysylltu gyda’r fforwm drafod ar-lein
   
 • Gweithio gyda gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr i ddiweddaru a hyrwyddo’r ystafell rhagddangosiadau ar-lein
   
 • Gweithio gyda’r tîm i greu syniadau marchnata newydd i gefnogi datblygiad ar draws aelodaeth Cymru, yn cynnwys sut rydym yn cyrraedd rhai nad ydyn nhw’n mynychu a chymunedau ehangach
   
 • Archwilio argymhellion ymchwil y Ganolfan gyda’r tîm, fel y ‘Strategaeth Marchnata’ a ‘Deall ein Cynulleidfaoedd’ a darganfod dulliau o’u gweithredu yn ein gwaith dyddiol
   
 • Cydgysylltu a gweithio gydag arbenigwyr i ddarparu cymorthfeydd marchnata i aelodau’r Ganolfan
   
 • Gweithio ar y Strategaeth Rhyddhau Newydd FAN a chydlynu gyda phartneriaid DU perthnasol
   
 • Comisiynu ac/neu greu ffotograffi/fideograffi ar draws prosiectau i sicrhau bod gweithgaredd yn cael ei nodi a’i rannu’n briodol
   
 • Creu deunyddiau marchnata mewnol/allanol a monitro, gan sicrhau bod aelodau a chynnwys Canolfan Ffilm Cymru yn cwrdd â chanllawiau cyllidwyr
   
 • Gweithio gyda’r Rheolwraig Strategol i ddiweddaru’r cynllun marchnata a gwerthuso ei lwyddiant
   
 • Gweithio gyda’r Rheolwraig Strategol i chwilio a chodi arian ar gyfer marchnata
   
 • Monitro newidiadau mewn marchnata digidol a thechnolegau newydd, penderfynu sut rydym yn eu defnyddio
   
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol yn ôl y galw, fel rhannu deunyddiau, colofn swyddfa docynnau indie, cylchythyrau
  Canolfan Ffilm Cymu ac arolygon cynulleidfa, lle mae’n berthnasol etc.

Amrywiol

 • Unrhyw ddyletswyddau eraill fel ag sydd yn rhesymol ofynnol gan Gyfarwyddwr Sinema a Chanolfan Ffilm Cymru, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Marchnata
   
 • Bod yn gyfarwydd gyda holl weithdrefnau Iechyd a Diogelwch, gweithrediadol, personel, gofal cwsmer, Diogelu Data ac ariannol perthnasol, sicrhau cydymffurfiad gyda’r holl rwymedigaethau statudol yn enwedig mewn perthynas â deddfau trwyddedu a chymorth cyntaf.
   
 • Rhaid i ddyletswyddau deiliad y swydd gael eu cyflawni bob amser mewn cydymffurfiaeth gyda pholisi Cyfleoedd Cyfartal Chapter, sicrhau bod cyfle cyfartal i bawb yn fewnol ac yn allanol i Chapter 

Amodau Arbennig

 • Fe fydd angen oriau gwaith hyblyg yn cynnwys penwythnosau/gyda’r nos a rhywfaint o deithio o amgylch Cymru 

Dydy’r disgrifiad swydd yma ddim wedi’i fwriadu i fod yn gyflawn. Fe fydd disgwyl i ddeiliad y swydd fabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at ddyletswyddau all fod yn amrywiol (yn dilyn trafodaeth gyda deiliad y swydd) yn amodol i anghenion y corff, ac yn unol â phroffil cyffredinol y swydd.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Manyleb y Person

Sgiliau/gallu hanfodol 

 • Gydag addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth
   
 • Profiad neu  ddealltwriaeth dda o ddatblygu’r gynulleidfa
   
 • Gwybodaeth ymarferol dda o ffilm
   
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog, dros y ffôn, yn bersonol a dros e-bost
   
 • Y gallu i ysgrifennu copi ar gyfer y wasg ac ar-lein
   
 • Profiad o ddelio gyda’r wasg a’r cyfryngau
   
 • Y gallu i gynrychioli’r Ganolfan yn hyderus, mewn digwyddiadau cyhoeddus
   
 • Dull rhagweithiol o weithredu tasgau, cyflwyno atebion creadigol i broblemau
   
 • Y gallu i weithio i ddyddiau cau, a deall yr effaith caiff hyn ar gydweithwyr
   
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser cryf
   
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac ar ystod o dasgau
   
 • Llythrennedd TG, yn benodol  y wê, ymgyrchoedd e-bost, cyfryngau cymdeithasol a meddalwedd dylunio
   
 • Ymrwymiad i amcanion y BFI i ehangu ehangder, dyfnder a chyrhaeddiad dewis ffilm i gynulleidfaoedd amrywiol


Dymunol

 • Gwybodaeth ymarferol o gyllidebau
   
 • Sgiliau golygu fideo ac/neu sgiliau ffotograffi
   
 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg
   
 • Trwydded gyrru, ac yn berchen ar gerbyd eu hun
 

 1. Mae FHW yn gweithio gydag aelodau ledled Cymru. Mae aelodau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ‘gymdeithasau ffilm, sinemau cymunedol, gwyliau ffilm, sinemau annibynnol masnachol, darparwyr digwyddiadau/pop-yp, archifau, darparwyr/sefydliadau addysg ffilm, darlledwyr, dosbarthwyr ffilm, amlblethiadau a chyrff celfyddydau/heb fod yn ffilm ehangach

 1. Mae FHW yn gweithio gydag aelodau ledled Cymru. Mae aelodau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ‘gymdeithasau ffilm, sinemau cymunedol, gwyliau ffilm, sinemau annibynnol masnachol, darparwyr digwyddiadau/pop-yp, archifau, darparwyr/sefydliadau addysg ffilm, darlledwyr, dosbarthwyr ffilm, amlblethiadau a chyrff celfyddydau/heb fod yn ffilm ehangach