COMING SOON: UK-WIDE CELEBRATION OF ROALD DAHL ON FILM

I’w ryddhau ar unwaith: 31 Mai 2016 (Lawr Lwythwch)

Yn dod yn fuan: Dathliad DU gyfan o Roald Dahl ar Ffilm

Mae Canolfan Ffilm Cymru a Chapter yn lansio tymor pwysig o ffilmiau ar draws 49 o leoliadau unigryw yr haf hwn
 

Fe fydd dilynwyr o bob oed yn gallu ail fyw eu hatgofion mwyaf hudol eleni wrth i ffilmiau Roald Dahl gael eu dwyn yn fyw ar y sgrin fawr.

I ddathlu Roald Dahl 100 - canmlwyddiant geni Roald Dahl, mae Canolfan Ffilm Cymru a Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm, wedi datblygu rhaglen ffilm cyfeillgar i’r teulu a fydd yn dathlu un o brif storïwyr y byd, a gafodd ei eni yng Nghaerdydd ym 1916.

Mae lansiad y tymor yn cyd-daro gyda rhyddhau The BFG gan Entertainment One, ym mis Gorffennaf, ac mae’n gorffen ar Ddiwrnod Roald Dahl ar 13 Medi  – 100 mlynedd ers geni Roald Dahl.

Fe fydd y rhaglen yn apelio at gynulleidfaoedd o bob oedran, yn dangos ei hoff glasuron fel Matilda a Willy Wonka and the Chocolate Factory. Yn ogystal bydd dangosiadau o ffilmiau llai adnabyddus fel y clasur cwlt Gremlins a chafodd ei ysbrydoli gan Gremiln Gus a Chitty Chitty Bang Bang, a fydd yn rhoi cyfle i ni ail fyw cyfnodau mwyaf ofnus ein plentyndod gyda’r ‘daliwr plant’, cymeriad ychwanegodd  Roald Dahl i stori wreiddiol Ian Fleming.

Mae lleoliadau ar draws Cymru a'r DU yn addo cyflwyno digywyddiadau sydd ymhell o fod yn rhai cyffredin, gyda chynlluniau ar gyfer popeth o ddangosiadau 'Scratch 'n' Sniff' o Matilda I ddathu penblwydd y ffilm yn 20ain oed, i brofiadau sinema trochi a gweithdai i’r teulu. Fe fydd y tymor hefyd yn darparu ar gyfer oedolion gyda ffilmiau fel Night Digger a phenodau o Alfred Hitchcock Presents, oedd wedi ein cyfareddu pan ddylen ni fod yn y gwely. 
 

Dywedodd Hana Lewis o Canolfan Ffilm Cymru: “Rydym yn hynod o falch o fod yn arwain dathliad cenedlaethol y DU o Roald Dahl ar Ffilm ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid ar draws y naw rhanbarth Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI.  

“Fel plant, cawsom oll ein hysbrydoli gan Roald Dahl ac wrth inni dyfu’n oedolion mae ei straeon yn aros gyda ni. Fe fydd y tymor yn cynnig cyfle prin i rieni fwynhau ffilmiau gyda’u plant ar y sgrin fawr.

“Mae gan y lleoliadau syniadau eithriadol i ddiddanu cynulleidfaoedd, o ddigwyddiadau awyr agored i weithdai creadigol a straeon tywyllach ar gyfer yr oedolion. Fe fyddwn yn cyhoeddi’r rhestrau cyflawn yn ystod yr wythnosau nesaf.”
 

Dywedodd John Collins, Cyfarwyddwr Marchnata Brand yn Ystad Llenyddol Roald Dahl: "Roedd gan Roald Dahl ddawn annhygoel I greu straeon a chymeriadau sydd yn neidio oddi ar y dudalen ac sydd hefyd yn neidio ar y sgrin fawr mor naturiol a chofiadwy. Rydym wrth ein bodd bod Canolfan Ffilm Cymru a Chapter yn dathlu'r ffilmiau gwych yma trwy Roald Dahl ar Ffilm yn ystod blwyddyn ei ganmlwyddiant.
 

Dywedodd Ben Luxford, Pennaeth Cynulleidfaoedd DU gyfan BFI: “Mae straeon Roald Dahl wedi ysbrydoli cenedlaethau o bobl ifanc ac wedi dod yn rhan o’n treftadaeth ffilm. Mae galluogi Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI i gyflwyno’r straeon clasurol yma i gynulleidfaoedd newydd a chyfarwydd yn adlewyrchu ein nod o roi cyfle i gynulleidfaoedd ym mhobman i fwynhau a phrofi amrediad eang o ffilmiau yn cynnwys ffilmiau i deuluoedd.”
 

Cynhelir y prosiect gyda chefnogaeth BFI (Sefydliad Ffilm Prydeinig) a dderbyniodd arian gan y Loteri Cenedlaethol, ac ar y cyd gydag Ystad Roald Dahl sydd yn marchnata’r  canmlwyddiant gyda  Roald Dahl 100, blwyddyn yn llawn o weithgareddau diddorol.

Fe fydd 21 o sinemau a 49 o leoliadau unigryw ar draws y DU  yn cymryd rhan yn y tymor, gan ddangos cyfanswm o 263 o ddangosiadau yn ystod y cyfnod o dri mis. Fe fydd rhagor o sinemau yn cymryd rhan ac yn elwa o’r adnoddau a fydd yn cael eu creu trwy’r prosiect.

I ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi a sut i brynu tocynnau, ewch i: www.canolfanffilmcymru.org/roalddahlarffilm

Lleoliadau sydd yn cymryd rhan:

 • Canolfan Ffilm De Ddwyrain Lloegr (Phoenix Picturehouse, Oxford; The Regal, Henley-on-Thames; Duke of Yorks and Dukes at Komedia, Brighton; Harbourlights Picturehouse, Southampton)
 • Canolfan Ffilm Gogledd Lloegr (City Screen York; Picturehouse Bradford at the National Media Museum,Showroom (Sheffield))
 • Canolfan Ffilm Canol Gorllewin Gogledd Lloegr (Flicks in the Sticks venues, Picture house at FACT, The Dukes Lancaster, Storyhouse, Home (Manchester), Metamorphasis Open Cinema (Lancashire), They Eat Culture (Preston))
 • Canolfan Ffilm Canol Dwyrain Lloegr  (Cinema City, Norwich; Arts Picturehouse, Cambridge, Broadway (Nottingham))
 • Canolfan Ffilm De Orllewin a Gorllewin Canolbarth Lloegr (Flicks in the Sticks venues, The Mac (Birmingham), Watermark (Ivybridge), The Watershed, Stratford-upon-Avon Picturehouse; The Little Theatre Cinema, Bath; Exeter Picturehouse)
 • Canolfan Ffilm Llundain (Clapham Picturehouse; The Ritzy, Brixton; Hackney Picturehouse; East Dulwich Picturehouse; Stratford Picturehouse; Greenwich Picturehouse; Crouch End Picturehouse; The Gate, Notting Hill; Picturehouse Central)
 • Canolfan Ffilm yr Alban (The Cameo, Edinburgh, Filmhouse cinemas (Edinburgh & Aberdeen), MacRoberts Arts Centre Stirling)
 • Canolfan Ffilm Cymru  (Chapter, Darkened Rooms (Eglwys Norweaidd), Sinema Gymunedol Dinas Powys, lleoliadau Flicks in the Sticks, Sinema Gymunedol Llancarfan, The Paget Rooms, Tape – Coastline Film Festival, Wicked: 16)
 • Canolfan Ffilm Gogledd Iwerddon (Cinemagic International Film and Television Festival for Young People - QFT, StrandUlster Museum)
   

-DIWEDD-

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Kate Mann neu  Hollie Jones ar 02902 789321 neu e-bostiwch kate@wearecowshed.co.uk / hollie@wearecowshed.co.uk

Ymunwch yn y sgwrs ar #RoaldDahlonFilm


CANOLFAN FFILM CYMRU:
Nod Canolfan Ffillm Cymru ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda ei leoliadau aelodau annibynnol, mae FHW yn rheolaidd yn datblygu dulliau arloesol i bobl yng Nghyrmu fynd i’r sinema.

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn un o naw ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan BFI (Sefydliad Ffilm Prydeinig) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) gyda Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Ein nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil a hyfforddiant penodol, a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2003 rydym wedi cefnogi dros naw deg o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 10,000 o aelodau cynulleidfa.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach sydd yn aelodau, nod FHW ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth ble maen nhw’n byw.

Twitter: www.twitter.com/FilmHubWales   
Facebook: www.facebook.com/filmhubwales

Cysylltiadau Canolfan Ffilm Cymru:
Hana Lewis, Rheolwraig Strategol, ar 02920 353 740 hana@filmhubwales.org or
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu, ar 02920 311 067 / lisa@filmhubwales.org 


BFI:
BFI ydy’r corff arweiniol ar gyfer ffilm yn y DU gyda’r uchelgais o greu amgylchedd ffilm ffyniannus lle mae arloesi, cyfle a chreadigrwydd yn gallu ffynnu trwy:

 • Cysylltu cynulleidfaoedd gyda’r dewis ehangaf o sinema Prydeinig a Byd
 • Cadw ac adfer y casgliad ffilm mwyaf arwyddocaol yn y byd ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol
 • Buddsoddi mewn gwaith creadigol, gwahanol a difyr
 • Hyrwyddo ffilm a thalent Prydinig i’r byd
 • Meithrin y genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr a chynulleidfaoedd ffilm

Mae’r BFI yn gorff lhyd braich y llywodraeth ac yn ddosbarthydd cyllid Loteri i ffilmiau. Mae BFI yn cyflawni rôl gyhoeddus sydd yn cynnwys agweddau diwylliannol, creadigol ac economaidd ffilm yn y DU. Mae’n cyflawni’r rôl yma:

 • Fel corff DU gyfan ar gyfer ffilm, elusen wedi’i graidd gyllido gan y Llywodraeth
 • Trwy ddarparu cyllid Loteri a Llywodraeth i ffilm ar draws y DU
 • Trwy weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo safle ffilm yn y DU.

Mae’r BFI, a sefydlwyd ym 1933, yn elusen gofrestredig wedi’i lywodraethu gan Siarter Brenhinol

Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr BFI ydy Josh Berger CBE.

 
RHWYDWAITH CYNULLEIDFA FFILM BFI:
Mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) yn fenter arloesol sydd yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd ar draws y DU weld amrediad amrywiol o ffilmiau mewn lleoliad sinema. I wneuthurwyr ffilm, mae cael ffilmiau ar sgrin sinema yn fusnes hynod o gystadleuol, yn enwedig i ffilmiau arbenigol sydd yn cynnwys ffilmiau archif, dogfen, annibynnol ac ieithoedd tramor. Mae BFI FAN yn anelu i newid hyn

Gyda  £8.7 miliwn o gyllid Loteri dros 4 blynedd (2013-2017) mae BFI FAN yn gweithio gydag arddangoswyr sinema, gwyliau ffilm, addysgwyr, cymdeithasau ffilm, lleoliadau cymunedol, archifau ffilm a chyrff eraill yn eu rhanbarthau neu eu cenhedloedd i hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilm ledled y DU.

Mae’r partneriaid canolfannau ffilm sydd yn gyrru ymgysylltiad ar draws y DU yn cynnwys:  Broadway Cinema Nottingham a Cambridge Film Trust; Chapter, Cardiff; HOME, Manchester; Film London; Queen’s Film Theatre, Belfast; Regional Screen Scotland; the University of Brighton; Showroom Sheffield a National Media Museum, Bradford; a Watershed, Bristol. 


Chapter
Lleoliad aml blatfform sydd yn cyflwyno ac yn cynhyrchu celf rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm ar draws y byd ochr yn ochr â gofod cymdeithasol sydd yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae Chapter yn lleoliad diwylliannol a chymunedol bywiog gyda 2 sinema, theatrau, gofod arddangos, caffi/bar, 60 o gwmnïau preswyl mewn gofod gwaith diwylliannol. O ran ffilm, Chapter ydy’r unig ganolfan ddiwylliannol yng Nghymru gydag ymrwymiad llawn amser i raglennu ffilmiau diwylliannol, dwy sgrin, rhaglen addysgol, cefnogaeth Europa Cinema a mynediad i daflunio digidol diffiniad uchel.

Gwefan: www.chapter.org
Twitter: www.twitter.com/chaptertweets