Chapter: Dwi’n Chwilio Am Gariad Go Iawn...

By Film Hub Wales
Delwedd: Rebecca (1940)
Delwedd: Rebecca (1940)

DWI’N CHWILIO AM GARIAD GO IAWN, nid rhywbeth arwynebol, ond peidiwch a rhuthro. Son rydw I am bedair ffilm o waith Alfred Hitchcock fydd yn dod I Chapter ym mis Hydref. Y ffilmiau ydy Rebecca (1940), Notorious (1946), Vertigo (1958) a Psycho (1960). Wrth ystyried y ffilmiau hyn byddaf yn penderfynu pa gymeriadau sy’n haeddu clod am ansawdd eu cariad a lle yn Oriel y Cariadon.

Rebecca oedd ffilm Americanaidd gyntaf Hitchcock a’r cam cyntaf yn ei gytundeb gyda David O.Selznick I wneud pedair ffilm yn stiwdios Selznick a rhyngddynt i gael ei fenthyca i stiwdios eraill .Cynigiodd Hitchcock ei addasiad ei hun o nofel Daphne du Maurier ond roedd Selznick am gadw’n agos iawn at y nofel wreiddiol.. Ynddi mae gwr gweddw cyfoethog, Maxim de Winter ( Laurence Olivier), yn cael hyd i ail wraig ( Joan Fontaine). Carwriaeth ddigon rhyfedd ydy hon. Mae hi’n ceisio dianc o grafangau gormesol y wraig sy’n ei chyflogi. Mae yntau’n ceisio dianc o brofiadau hunllefus y gorffennol. Maen nhw’n priodi ac yn symud i fyw i blas Manderley lle mae’r ail Mrs de Winter allan o’I dyfnder ac yn cael ei dychryn yn feunyddiol gan Mrs Danvers (Judith Anderson) , yr howsgiper.Daw hi’n amlwg fod perthynas Mrs Danvers a’r wraig gynta, Rebecca, yn un agos iawn .Gwyliwch hi’n anwesu dillad isaf Rebecca ac yn ceisio darbwyllo’r ail wraig nid yn unig i adael Manderley ond hefyd  y fuchedd hon. Ie, cariad go iawn oedd rhwng Mrs Danvers a Rebecca a hi sy’n ennill y lle cyntaf yn Oriel  y Cariadon.

Ar ol Rebecca, gwnaeth Hitchcock wyth ffilm I stiwdios eraill cyn dychwelyd i stiwdios Selznick ar gyfer Spellbound (1945) ac yna Notorious  Mae teitl yr ail ffilm yn cyfeirio at Alicia (Ingrid Bergman) sydd fel petai’n gwneud dim byd ond mynychu partion a meddwi. Mae Devlin (Cary Grant) yn mynychu un o’r partion hyn ac yn cwrdd ag Alicia. Maen nhw’n ‘syrthio mewn cariad’ ac mae cyflogwr Devlin, Llywodraeth yr Unol Daleithiau, yn ei berswadio i ddefnyddio’r garwriaeth er lles y wlad. Am resymau teuluol gall Aliciai gysylltu a’r Natsiaid sydd wedi ffoi i Dde America ac mae un o’r Natsiaid, Alex Sebastian (Claude Rains), yn gyn-gariad iddi hi. A dyma ei chariad cyfredol yn ei pherswadio I ailgynnau’r tan ar hen aelwyd er mwyn dysgu cyfrinachau’r Natsiaid. O hynny ymlaen caiff Alicia brofiadau erchyll a chynyddol beryglus. Prin fod Devlin o unrhyw gymorth iddi. Ble, felly, mae’r cariad go iawn yn y ffilm hon? Rhaid troi at Alex sydd dros ei ben a’I glustiau mewn cariad gydag Alicia, gan beryglu ei ddyfodol ei hun. Fel Judith Anderson uchod, enwebwyd Claude Rains ar gyfer Oscar ac mae Alex Sebastian yn ennill lle yn yr.Oriel.

Gwnaeth Hitchcock un ffilm arall i Selznick, sef The Paradine Case. Yna bu’n gynhyrchydd annibynnol am gyfnod byr cyn ymuno a Warner Bros ac yna Paramount. Vertigo oedd ei bumed ffim I Paramount. Cyn-blismon, Scottie Ferguson (James Stewart), sy’n dioddef o’r bendro y cyfeirir ati yn y teitl. Gofynnir iddo gadw golwg ar wraig cyfaill ond yn raddol mae’n syrthio mewn cariad gyda hi. Pan gaiff hi ei lladd mae Scottie yn torri ei gallon. Un diwrnod mae’n cwrdd a merch o’r enw Judy (Kim Novak).Dyw hi ddim yn debyg I’r wraig a fu farw ond mae Scottie yn credu y gall ef ei gweddnewid hi er mwyn ail-greu’r ferch honno. Mae’r broses afiach yma yn cychwyn. Am fod Judy yn caru Scottie mae’n ildio i’w orchmynion ac yn aberthu ei golwg a’I phersonoliaeth er ei fwyn ef. Mae’r fath greulondeb yn anodd iawn ei gwylio ond mae’r ddau brif actor yn rhagorol. Judy, felly, yw’r trydydd cymeriad  I haeddu ei lle yn yr Oriel.

Cyn gwneud ei ffilm olaf ar gyfer Paramount, derbyniodd Hitchcock wahoddiad gan MGM I wneud ffilm iddyn nhw. North by Northwest oedd y canlyniad. Yn ol yn Paramount, cyhoeddodd ei fwriad I ffilmio Psycho. Dywedodd Paramount y bydden nhw’n hysbysebu a dosbarthu’r ffilm ond nad oedden nhw am ariannu stori mor erchyll nac am ganiatau iddo wneud y ffilm ar eu tir nhw. Fel canlyniad, Hitchcock dalodd am y ffilm ac fe’I saethwyd yn stiwdios teledu Universal lle roedd Hitchcock yn gwneud ei gyfres deledu wythnosol, Alfred Hitchcock Presents. Mae Psycho yn agor mewn ystafell wely dlodaidd. Yn y gwesty rhad yma mae Marion Crane (Janet Leigh) a Sam Loomis (John Gavin) yn cael orig ramantus hynod ddi-fflach. Mae’n amlwg fod y garwriaeth yn golygu mwy iddi hi nag iddo ef. Mae hi am ei briodi. Mae e’n son am broblemau ariannol. Yn ol yn ei swyddfa, mae Marion yn achub ar y cyfle I ddwyn swm mawr o arian ac yn cychwyn ar daith hir ar draws gwlad I ddangos i Sam fod eu problemau ariannol ar ben. Mae’n penderfynu treulio’r noson mewn motel ac yn sgwrsio yno gyda’r cyd-berchennog ifanc golygus, swil. Ei enw yw Norman Bates ac mae’n byw gyda’I fam anabl yn y ty cyfagos. Mae sgwrs Marion a Norman yn un hyfryd; mae e’n agor ei galon iddi hi ac mae hi’n llawn cydymdeimlad. Mae eginyn  carwriaeth hyfryd yma ond mae problem. Mae cariad mam Norman, Mrs Bates, tuag ato yn mynd law yn llaw gydag awydd i’w amddiffyn rhag unrhyw ymyrraeth o’r tu allan. Mae’n gweithredu, heb boeni dim am ei diogelwch hi ei hun. Oherwydd grym ei chariad mae’n achosi newidiadau dramatig I fywydau pobl eraill. Yn sgil y cariad grymus yma, mae Mrs Bates yn ymuno a ‘r cymeriadau eraill yn Oriel y Cariadon; Mrs Danvers, Alex a Judy. Gyda llaw, pan oedd Hitchcock yn rhoi rhagflas o Psycho i’r wasg fe ddatgelodd y byddai Mrs Bates yn cael ei phortreadu gan – Judith Anderson!

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth am dymor 'Tainted Love'.

Rhan o dymor ‘Love’ y BFI, ar y cyd â Plusnet bfi.org.uk/love