Membership Guide 2018

This is a bilingual page - please scroll down for the Welsh.
 

ENGLISH 

MISSION: 
Together, Film Hub Wales (FHW) and the organisation I represent will support the mutual aims of the BFI Film Audience Network (FAN), to bring new cultural film experiences to audiences across Wales. The shared objectives are as follows:

 • Young People: To improve year round access to film for families and young audiences (with a specific focus on ages 16-30),
 • Diversity and inclusion: Accessible screenings that increase the range and diversity of audiences engaging with film, ideally reaching priority groups with protected characteristics (LGBTQIA+, BAME, old age groups, multi-sensory needs, low socio-economic, rural and underserved, isolated groups, minority languages),
 • Engaging Audiences: Projects that develop and sustain new audiences for British independent and world cinema and maximise audience reach through innovative marketing techniques and added value activities, including use of/approaches to digital technologies to promote engagement,
 • Development of an innovative, adventurous and significant cultural film programme Wales wide that is supported by a network of collaborative regional and national partnerships,
 • The ability to understand our audiences through the development of robust and engaging audience research,
 • Heritage: Facilitating greater access to screen heritage with a focus on national and regional collections,
 • To celebrate Welsh language, heritage and culture, offering a platform for Welsh talent,
 • Skills: Boosting a skilled and diverse workforce across the Film Audience Network membership
 • Providing opportunities for communities, including young and hard to reach audiences to build essential skills via engagement with film.

PURPOSE:

Film Hub Wales (FHW) and the organisation I represent will present and promote activity as part of the annual Film Hub Wales activity Plan, in order to;

 • Develop an innovative, adventurous and significant cultural film programme Wales wide,
 • To celebrate Welsh language, heritage and culture, offering a platform for Welsh talent,
 • Increase access to British independent and world cinema through events, screenings and education opportunities,
 • Support a network of regional, national and international partnerships and share best practice, leading to a more confident, vibrant & collaborative film sector,
 • Share programming ideas, access, debate and information exchange via training and mentoring,
 • To research, understand and develop diverse, life-long audiences for film across the UK, Develop innovative approaches to digital technology to promote connectivity,
 • To identity and support rural venues in underserved / areas of cultural poverty where audiences are hard to reach.

TERMS OF UNDERSTANDING: 
The terms of membership will run from the effective date of this agreement. Either organisation may terminate membership upon thirty (30) days written notice without penalties or liabilities. The signing of this application is not a formal undertaking. It implies that the signatories will strive to reach, to the best of their ability, the objectives stated above. On behalf of the organisation I represent, I wish to sign this membership application and contribute to the further development of Film Hub Wales. 

DATA: 
Film Hub Wales can contact me with information relating to the development of the Hub and/or of relevance to the exhibition sector in Wales and the wider BFI Film Audience Network. Your organisation name will be displayed on our website as a member. Please contact Film Hub Wales if you do not wish for your organisation name to appear.


CYMRAEG 

CENHADAETH:
Gyda’i gilydd mae Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan) a’r corff rwy’n ei gynrychioli yn cefnogi cyd amcanion Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) i gyflwyno profiadau ffilm diwylliannol newydd i gynulleidfaoedd ar draws Cymru. Mae’r cyd amcanion fel a ganlyn:

 • Pobl Ifanc: Gwella mynediad i ffilm trwy gydol y flwyddyn i deuluoedd a chynulleidfaoedd ifanc (gan ganolbwyntio’n neilltuol ar y rhai rhwng 16-30 oed),
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant: Dangosiadau hygyrch sydd yn cynyddu amrediad ac amrywiaeth cynulleidfaoedd sydd yn ymgysylltu gyda ffilm, yn ddelfrydol yn cyrraedd grwpiau blaenoriaeth gyda nodweddion gwarchodedig (LGBTQIA+, BAME, grwpiau henoed, anghenion amlsynhwyraidd, cymdeithasol economaidd isel, gwledig ac wedi’u tanwasanaethu, grwpiau ynysig, ieithoedd lleiafrifol),
 • Ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd: Prosiectau sydd yn datblygu ac yn cynnal cynulleidfaoedd newydd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig a sinema byd ac yn gwneud y mwyaf o gyrhaeddiad cynulleidfa trwy dechnegau marchnata arloesol a gweithgareddau gwerth ychwanegol, yn cynnwys y defnydd o dechnolegau digidol i hyrwyddo ymgysylltiad,
 • Datblygu rhaglen ffilm ddiwylliannol arloesol, mentrus ac arwyddocaol Cymru gyfan a gefnogir gan rwydwaith o bartneriaethau rhanbarthol a chenedlaethol cydweithredol,
 • Y gallu i ddeall ein cynulleidfaoedd trwy ddatblygu ymchwil cynulleidfa cryf ac ymgysylltiol
 • Treftadaeth: Hwyluso mwy o fynediad i dreftadaeth sgrin gyda ffocws ar gasgliadau rhanbarthol a chenedlaethol,
 • Dathlu’r iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant Cymru  gan gynnig platfform ar gyfer talent Cymreig,
 • Sgiliau: Rhoi hwb i weithlu medrus ac amrywiol ar draws aelodaeth Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm.
 • Darparu cyfleoedd i gymunedau, yn cynnwys cynulleidfaoedd ifanc ac anodd i’w cyrraedd i adeiladu sgiliau hanfodol trwy ymgysylltu gyda ffilm.

PWRPAS:
Gyda’i gilydd mae Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan) a’r corff rwy’n ei gynrychioli yn cefnogi cyd amcanion Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) i gyflwyno profiadau ffilm diwylliannol newydd i gynulleidfaoedd ar draws Cymru. Mae’r cyd amcanion fel a ganlyn:

 • Datblygu rhaglenni ffilmiau arloesol, anturus a sylweddol ddiwylliannol ledled Cymru,
 • Dathlu’r iaith Gymraeg, diwylliant a threftadaeth Cymru gan gynnig platfform i dalent Cymreig,
 • Cynyddu mynediad i ffilmiau arbenigol trwy ddigwyddiadau, dangosiadau a chyfleoedd addysgol,
 • Cefnogi rhwydwaith o bartneriaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol a rhannu arfer gorau gan arwain at sector ffilm mwy cynaliadwy,
 • Rhannu syniadau am raglenni, cyfnewid mynediad, trafodaeth a gwybodaeth trwy hyfforddiant a mentora,
 • Ymchwilio, deall a datblygu ein cynulleidfaoedd er mwyn adeiladu a chynnal diddordeb mewn ffilmiau annibynnol,
 • Datblygu dulliau arloesol i dechnoleg digidol i hyrwyddo cysylltedd,
 • Nodi a chefnogi lleoliadau gwledig mewn ardaloedd sydd wedi’u tan wasanaethu/mewn tlodi diwylliannol lle mae cynulleidfaoedd yn anodd i’w cyrraedd. 

TELERAU DEALLTWRIAETH:
Fe fydd telerau aelodaeth yn rhedeg o ddyddiad y cytundeb hwn. Gall y naill gorff neu’r llall derfynu’r aelodaeth ar rybudd ysgrifenedig o ddeg diwrnod ar hugain (30) heb gosbau na rhwymedigaethau. Nid yw llofnodi’r cais hwn yn ymgymeriad ffurfiol. Mae’n awgrymu y bydd y llofnodwyr yn ceisio cyrraedd, hyd eithaf eu gallu, yr amcanion a nodwyd uchod. Ar ran y corff yr wyf yn ei gynrychioli, rwy’n dymuno llofnodi’r cais hwn am aelodaeth a chyfrannu at ddatblygiad pellach Canolfan Ffilm Cymru.

DATA: 
Canolfan Ffilm Cymru fel a nodir (uchod) a gall Canolfan Ffilm Cymru gysylltu â mi gyda gwybodaeth yn berthynol i ddatblygiad y Ganolfan ac/neu sydd yn berthnasol i’r sector arddangos yng Nghymru a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI ehangach. Arddangosir enw eich corff ar ein gwefan fel Aelod Craidd neu Aelod Cyswllt. Cysylltwch gyda Chanolfan Ffilm Cymru os nad ydych eisiau enw eich corff i ymdangos.